САБИЙДЕН АУУРЛУЛУКЪЛАРЫ БОЛГЪАН ТИШИРЫУЛАГЪА - СЕБЕПЛИК

Сабийден ауурлукълары болуп, ал кезиуледен медицина учрежденияда эсепге тургъан тиширыулагъа ай сайын берилген пособие – файдалары аз юйюрлеге къыралны жанындан болушлукъну бир тюрлюсюдю. Ол Россейде жашагъан, эсепге биринчи оненки ыйыкъда тургъан, юйюрню файдасы инсаннга жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине жетмеген аналагъа тёленеди.

Юйюрню файдасы башда айтылгъандан аслам болса, аны тепдирилген эм тепдирилмеген хазнасы белгилеген мардадан озса, тиширыу баладан ауурлулугъу болгъан кезиуде медицина организацияда эсепге тюшмесе эм кесине къаратмаса, сабий тууса неда тиширыу ауурлулугъун бир тюрлю сылтау бла бала туугъунчу кетертсе, ауушса пособие тёленмейди. Заявленияда айтылгъан шартлада халатла жиберилген неда ала толу тюйюл эселе, документлени къаууму жетишмей эсе – ол да тёлеуню тохташдырыргъа чырмау боллукъду. Халатланы тюзетирге эм керекли документлени барысын да келтирирге беш ишчи кюн бериледи, инсан ол болжалны ичинде бу жумушну толтуралмагъан эсе, ахчаны аллыкъ тюйюлдю.

Дагъыда талай эсгертиу: заявленияны онлайн халда къырал жумушланы порталында неда фондну клиент службасына барып жазаргъа жарарыкъды. Файданы юсюнден информация юйюрде аскерчиле, къутхарыучула эм башха кюч ведомстволада къуллукъ этгенле, стипендияла, грантла алгъанла бар эселе изленирикди. Къалгъан кезиуледе данныйлени фонд ведомствола аралы байламлыкъ жюрютюуню чегинде кеси аллыкъды. Заявлениягъа он ишчи кюнню ичинде къараллыкъды, энчи кезиуледе ол болжал 30 ишчи кюннге дери созулургъа боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.