СПОРТЫР НАРКОТИКЫМ ПЭЩIЭТЩ

«Урысейм и сабийхэр-2022» профилактикэ Iуэхум хыхьэу «Спортыр наркотикым пэщIэтщ!» къыхуеджэныгъэм щIэту «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ республикэ зэпеуэ, 2007 - 2009 гъэхэм къалъхуахэр хэту. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъынымкIэ и управленэм. 
Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым утыкум къихьэнухэм захуигъэзащ Управленэм мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху хэхахэмкIэ и оперуполномоченнэ нэхъыжь, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэ. 
- Наркотикхэм защыфхъумэ, фи яку къыдэхъуэ зэдауэхэмрэ зэныкъуэкъухэмрэ татамим щызэхэвгъэкI, пэжу икIи зэIухауэ фызэпеуэурэ, - къыхигъэщащ абы.
БэнакIуэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуащ зэпеуэм кIэлъыплъыну къекIуэлIахэмрэ адэ-анэхэмрэ. 
  Iуэхум хиубыдэу абы хэтахэм драгъэкIуэкIащ балигъ мыхъуахэр наркотикхэкIхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ игъэкIыным хэшэныр къэмыгъэхъуным ехьэлIа псалъэмакъ. 
 Зэпеуэм щытекIуахэм щIыхь тхылъхэмрэ медалхэмрэ иратащ. 
БАХЪСЭН Азэмэт.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.