Ал жанында – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Билимни кюнюне, Терроризмге къажау кюрешде бир ниетлиликни кюнюне эмда Республиканы къыраллыгъыны кюнюне жораланнган ишлени кезиулеринде террорчулукъдан сакъланырча мадарла этиуню юсюнден сёлешиннгенди Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны бирге бардырылгъан жыйылыуларында. Аны КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бардыргъанды.

Кенгешге КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны КъМР-де баш федерал инспектору Тимур Макоев, тийишли министерстволаны, муниципал администрацияланы, право низамны сакълаучу органларыны оноучу къуллукъчулары да къатышхандыла.

Казбек Коков келир кезиу магъаналы битеуроссей эмда республикалы ишледен бай боллугъун эсге салгъанды. Ол жумушлагъа республиканы жамауаты, Россейни тюрлю-тюрлю регионларындан келлик къонакъла да кёп санда къатышырыкъдыла, деп чертилгенди.

Жыйылыуда дагъыда къууанчла ётерик объектледе къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары сюзюлгендиле. Кюч структураланы, толтуруучу власть органланы бла муниципалитетлени келечилери алада ол жаны бла не зат этилгенини юсюнден билдиргендиле. Казбек Коков ведомстволаны араларында бирге ишлеуню излеген мадарла бла байламлы талай буйрукъ бергенди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд