Метр щэщIрэ тхурэ и лъагагъыу яIэт

Илъэс 30-м щIигъуащ Урысей Федерацэм плъыфищу зэхэт и къэрал ныпыр къызэращтэрэ. Хабзэ дахэ хъуауэ, шы­щхьэуIум и 22-м абы и махуэр ягъэлъапIэ. Ды­гъуасэ Налшык къалэми къэрал ныпым гулъытэ ин щигъуэтащ. Зэгуры­Iуэныгъэм и утыкум абы и щIыхькIэ гимнхэр къеуэу метр 35-кIэ щаIэтащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал ныпхэр.

 

Къызэхуэсахэмрэ Херсон щIыналъэм къикIа хьэщIэхэмрэ фIэхъускIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

- Нобэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху догъэлъапIэ. Къэралым и дамыгъэ нэхъы­щхьэхэм ящыщ зыщ ны­пыр. Псом япэу ар щыхьэт тохъуэ хэкум щхьэхуиту и щхьэ и унафэ зэри­щIыжыфым. Къищы­нэ­мыщIауэ, къыхэгъэщыпхъэщ къэрал ныпым Урысейм и тхыдэр къызэригъэлъагъуэр, лъэпкъ зэ­къуэтыныгъэр зэригъэ­бы-

­дэр, Хэкум и лъэщагъым хэгъэхъуэнымкIи ди къарур къызэрызэщIиIэтэр, - къыхигъэщащ КIуэкIуэм. - Къэралыр ехъулIэныгъэ иIэу пэщIэтщ гъэунэхуныгъэщIэрэ лъэпощхьэпоуэ мы зэманым дызрихьэлIахэм. Ди экономикэр егъэ­фIэкIуэнымрэ цIыхухэм я псэукIэр нэхъыфI щIы­ным­рэ теухуауэ Путин Владимир къытхуигъэува къалэнхэми даполъэщ. А псор и щыхьэтщ Урысейм гугъуехьхэр къызэрызэ­ринэ­кIыфынум, и ныпым щIэту, мамырыгъэмрэ зыужьы­ныгъэмрэ зэрызригъэхъу­лIэнум. Къэбэрдей-Балъкъэрыр лIэщIыгъуэ куэд хъуауэ зы унагъуэм хуэдэу Урысейм къыдогъуэгу­ры­кIуэ икIи мыгувэу ди республикэм и илъэси 100-р зэрыдгъэлъэпIэну Iуэху­гъуэхэр едгъэкIуэкIынущ. Шэч хэмылъу, щIыналъэм и зыужьыныгъэр зэпхар ­­ ди зэгурыIуэныгъэрщ, лъэпкъ­­хэм я зэныбжьэгъугъэрщ. Си фIэщ мэхъу Урысеймрэ Къэбэрдей-­Балъкъэрымрэ я къэрал ныпхэр нобэ лъагэу къы­зэрытIэтар ди щIэблэр хэкупсэу къэгъэтэджыным лъабжьэ зэрыхуэхъунур. ЛIэ­щIыгъуэ къызэднэкIахэм къызэрагъэлъэгъуащи, Урысейр сыт щыгъуи зи телъхьэу щытар мамы­рыгъэмрэ лъэпкъ зэныбжьэгъугъэмрэ хъумэнырщ, си гугъэщ апхуэдэ лъапIэ­ныгъэхэр дяпэкIи диIэну. Псоми сынывохъуэхъу Урысей Федерацэм и къэрал ныпым и махуэмкIэ, зыву­зэщIыну, узыншагъэ быдэ фиIэну си гуа­пэщ.

МахуэшхуэмкIэ къызэ­хуэ­са­хэм ехъуэхъуащ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ Зэ­щIэу­зэда Къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Абдулаев Мус­тэфа.

ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум къыщызэхуэсахэм ­папщIэ уэрэдхэр ягъэ­зэ­щIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ЦокIыл Азэмэт, ­Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгей, Ингуш республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Хъыжьрокъуэ Сулъ­тIан, КъБР-м и къэрал Музыкэ театрым и артисткэ Жа­боевэ Замирэ сымэ. Ап­хуэдэуи социальнэ сетхэр къигъэсэбэпу, Хэкум теу­хуа усэ гъэхуауэ ма­хуэш­­хуэм къыщеджэну зэры­хуейр къыхэщу КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ зыхуэзыгъэза ныбжьыщIэ цIыкIу Хъазджэрий Щамил и хъуэпсапIэри хуагъэ­зэщIащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.