Нальчикде – эм уллу маданият фестиваль

Бу кюнледе «Синдика» отельде «Kavkaz music fest»  фестивальгъа жораланып  пресс-конференция бардырылгъанды. Байрам  25-27 августда Нальчик шахарны  Жашил театрында  ётерикди. Быйыл ол биринчи кере ётерикди.

 

Фестивальны генеральный продюсери Тимур Хацаев айтханнга кёре, ол  бир ненча кезиуге бёлюнюрюкдю, юч кюнню ичинде тёрт концерт бардырыллыкъды. Ол  25 августда  ачыллыкъды. Ол кюн  «100-жыллыкъны жулдузлары» деген байрам  къураллыкъды.

 

Экинчи кюн тепсеуню кюнюдю. 27 августда уа эки концерт ётерикди. Биринчиси  фестивальны жабылгъан кюнюнде боллукъду. Анга Шимал Кавказны жырчылары бла къонакъгъа келген артистле да къошуллукъдула. Экинчиси уа «Afterparty Show» деген ат бла бардырыллыкъды.

 

– Фестивальны чеклеринде жаш тёлю конференция-практикум боллукъду. Аны баш темасы – Шимал Кавказда маданият магъаналы продуктла бла жумушла эмда коммерциялы онгла къурауду. Анга отуз беш жыл толмагъан жаш адамла къошулургъа боллукъдула, - дегенди Тимур Хацаев.

 

– Бу иш  «Славянский базар» фестивальны юлгюсюнде къуралгъанды. Мураты – маданият жаны бла миллетлени бирикдириу. Биз да Шимал Кавказны артистлерин Россейни артистлери бла бирге бир сахнада кёргюзтюрге сюебиз. Хар бирибизде да барды  кёргюзтюр,  юйретир,  юйренир затла  да, - деп къошханды Тимур.

 

– Сентябрь айны ичинде шахарны тюрлю-тюрлю жерлеринде КъМР-ни жюзжыллыгъына аталгъан байрам ишле бардырыллыкъдыла. Бу  фестиваль биринчи кере ётерикди, мени оюмума кёре,  ол иги башлауду. Нальчик шахарны администрациясы «Kavkaz music fest» фестивальгъа болушлукъ этеди. Ол  тёрели иш болса сюебиз. Бу арт жыллада туризмни айныууна кёп болушлукъла къураладыла. Харжыллыкъ фестиваль бизни шахаргъа  бла республикабызгъа келген туристлени санын кёбейтирге себеплик этеригине  ышанабыз, - дегенди  Нальчик шахарны администрациясыны таматасы Таймураз Ахохов. 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Азамат Люев а фестиваль чыгъармачылыкъда жангы онгла излеген адамланы бизни шахарыбызгъа тартырыгъына ийнаныпды.

 

– Аны чеклеринде «Кавказны маданият коду» деген жаш тёлю конференция бардырыллыкъды. Биз жангы амалла къурагъан адамланы бир бирлери бла танышдырыргъа сюебиз.  Аллай байламлыкълада жангы проектле къураладыла. Бизни баш борчубуз – мындан ары да халкъны сейирин къозгъарыкъ маданият проектлени жашауда бардырлыкъ къауумну къурауду, - дегенди Азамат Люев.

 

- Къабарты-Малкъарда алыкъа аллай уллу  фестиваль болмагъанды. «Kavkaz music fest» сейир проектди, аны тап къураргъа  битеу  онгларыбыз бардыла, - дегенди КъМР-ни  халкъ артисти Черим Нахушев.

 

- Биз ол кюннге кесибизни тёрели фольклор-этнография тепсеулени хазырлайбыз, мени оюмума кёре, ол бек ариу боллукъду.  Фестиваль, сёзсюз, миллетлени араларында къарындаш  байламлыкъланы кючлерге себеплик этеди. Андан тышында, чыгъармачылыкъ къауумлагъа бир бирлерини сынамларына юйренирге болушады, - деп айтханды «Балкария» къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни директору Энейланы Магомет.

 

Фестивальны бардыргъанла айтханнга кёре, ол кюнледе «Халкъ усталыкъла» деген ярмарка-кёрмюч да ишлерикди.

Додуланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд