Миллет маршрутланы къурау – туризмни айнытыуну жангы амалы

Москвада «Путешествуй!» деген экинчи турист форум къуралгъанды, анда СКФО-ну битеу субъектлери «Кавказ. РФ» къурагъан майданда кёргюзтюлгендиле. Форумгъа къатышханла мастер-класслагъа, презентациялагъа къарагъандыла, россейли регионланы бла жууукъдагъы тыш къыралланы солуу къурауда онглары бла шагъырейлленнгендиле.

Республиканы делегациясына башчылыкъны курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуков этгенди. Ишчи сессияланы кезиуюнде регионлагъа инвестициялагъа келирча этиуню, миллет маршрутланы къурауну юсюнден айтылгъанды. Министерствону келечилери автотуризмни айнытыуну юсюнден оюмларын билдиргендиле. Ызы бла регионла аралы маршрутну жарашдырыуну юсюнден юч жанлы келишимге – Ставрополь край + Къабарты-Малкъар + Шимал Осетия-Алания – къол салыннгандыла.

Кёрмючде Къабарты-Малкъарны турист, маданият энчиликлери, аш-азыкълары кёргюзтюлгендиле. Мокъаланы Дина ийлеген кийиз, Залина Шишманны накъут-налмас затлары, Мадина Саральпны адыг миллет кийимлери къонакълагъа сейир кёрюннгендиле.  Залина Умыхова къолдан усталыкъланы кёргюзтгенди, Абхазияны сыйлы артисти  Зубер Еуаз а бурун макъамланы эшитдиргенди. Къонакъланы региондан келтирилген сют, эт, татлы ашарыкъла бла сыйлагъандыла. Кавказны аш этиучюлерини ассоциацияларыны президенти Чеченланы Бисо бла ассоциацияны келечиси Мичукаланы Мадина хычинле этерге юйретгендиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд