Кесибизде солугъанланы саны ёседи

Ростуризмни башчысы Зарина Догузова билдиргеннге кёре, къыралны кесинде туризм бла байламлы тарихле ковидге дери рекорд белгилеге жууукълашханды. Солугъанланы саны 34 миллионнга жетгенди, жылны ахырына ала 61 миллионнга дери ёсерле, деп сакъланады. 2019 жылда Россейде солууну сайлагъанла 65 миллион болгъан эдиле.

Саулукъларын да къыралдан тышына чыкъмай кючлерге излегенле эки кереге кёбейгендиле. Сабий кэшбекни программасы бла лагерьлеге 1,2 миллион путёвка сатылгъанды, аладан 845 минги – быйыл. Хар экинчи ата-ана кэшбек болмаса, балаларын солуугъа хазна иялмазлыкъларын неда учузуракъ путёвкаланы излерге тюшеригин айтхандыла. Ол да, сёзсюз, адамланы жашауларын игилендириуде алгъа атламды.

Андан тышында, окъуучулагъа къысха маданият-тарых жарыкъландырыу жолоучулукълада регионларын игирек таныргъа болушхан программа да жарашдырылгъанды. Быйыл аны бла жюз минг окъуучу хайырланырыкъды. «Россей - онгланы къыралы» платформада хорлагъанлагъа да хакъсыз турла къуралгъандыла, аны чегинде да жюз минг окъуучу жолоучулукълагъа атланырыкъдыла.

 Пандемиягъа дери болум бла тенглешдиргенде, туризмде иш бла жалчытыу 95 процентге жетгенди. Кемпинглеге, автокемпинглеге къошулады. Льготалы кредитле къонакъ юйлеге ишлерин тохтатмазгъа себеплик болгъандыла, аны бла байламлы Зарина Догузова бу программаны жыл сайын бардырыргъа кереклисин эсгертгенди. Ростуризм бизнесге бусагъатдагъы технологияла бла терк ишленнген модуль къонакъ юйлени къурулушларына этген къоранчларыны жартысын къайтарады.

Экинчи жерде жарыкъландырыу туризмди. Ол бир тюрлю шахаргъа неда субъектге анда жашагъан миллетлени маданиятлары,  турмушлары бла шагъырейленирге, архитектурасын, табийгъатын, музейлерин, аш-азыгъын кёрюу бла байламлыды. Аны ючюн регионлагъа аллай араларын белгилерге кереклиси айтылгъанды, Ростуризм а аны айнытыргъа, ол санда жол кёргюзтюрге, чыракъла, белгиле орнатыргъа, арт-объектлерин жасаргъа эм башха жумушланы толтурургъа себеплик этеди. Быйыл аллай болушлукъ 31 шахаргъа берилгенди.

Зарина Догузова чертгенича, энчи эс багъаланы тохташдырыугъа бёлюннгенди. Аны бла байламлы «турист кэшбек» кийирилген эди, адамла да аны хайырлылыгъын ангылагъандыла. Соруу бардырылгъанланы 95 проценти аны тынчлыгъын, путёвкагъа тёленнген ахчаны жартысын артха алыр ючюн къошакъ документле жыйып айланыргъа керек болмагъанын жаратхандыла.

Кадрла бла сервисни юсюнден айтханда, аласыз адамланы тынчлыкълы солууларын къураргъа онг жокъду. Былайда солугъанлагъа къонакъ юйде къалай тюбегенлери, отоулада тазалыкъны тутуу, аш-азыкъ хазырлау – барысыны да адамланы ыразы этиуде магъаналары уллуду. Къыралда ишлеген къонакъ юйлени 80 проценти гитче предприятияладыла. Аланы иелерини корпоратив курсла неда программала бла хайырланыргъа онглары хар заманда да болмайды. Бизнесге болушур муратда Ростуризм билим бериу онлайн программаны жарашдыргъанды, энди къыралны хар къалайындан сюйген адам анда усталыгъын хакъсыз игилендирликди.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.