Къоркъуусузлукъну жорукъларына тюшюндюредиле

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню Бахсанда бёлюмюню келечилери, Нальчикде «Радуга» реабилитация санаторийде солугъан 250-ден аслам сабийге, электрокючню къоркъуусуз хайырланыугъа жоралай, ачыкъ дерс бардыргъандыла.

Энергетикле гитчеле кеслерин юйде эм эшикде да тийишли халда жюрюте билирча хар сменагъа келип юйретедиле. Бу жол да сабийлеге ток объектлени, трансформатор подстанцияланы, бийик вольтлу ызланы къатларына жууукъ барыргъа, алайлада ойнаргъа жарамагъанын, ол уллу хатагъа келтирирге боллугъун ангылатхандыла. Аллай жерледе эсгертиулени окъургъа, бурууладан ётмезге керек болгъанын да эслерине салгъандыла. Жерге тюшген ток чыбыкъдан эм азындан сегиз метр узакъда турургъа, алай ток урургъа къоркъуу бар эсе уа, «къазча» атларгъа юйретгендиле.

Дагъыда токчула юйде жюрютюлюучю электроприборла къалай ишлегенлерини, аланы къоркъуусуз хайырланыуну амалларыны юслеринден да хапарлагъандыла.

Ызы бла школчула ток ургъан адамгъа биринчи болушлукъ берирге реанимация тренажёрда юйреннгендиле. Дагъыда энергетиклени энчи кийимлерине эм оборудованияларына да къарагъандыла. Аланы хар бири не затха жарагъанын да билгендиле.

Жай каникулладан сора да РЭС-ни специалистлери школлада бла сабий садлада дайым ачыкъ дерсле ётдюрлюкдюле. 

Эсге сала айтсакъ, электрокюч бла байламлы баш жорукъланы билдириу бютюнда жай каникуллада керекди. Ол кезиуледе сабийле кёбюсюнде юйлеринде эм тышында да кеслери алларына къаладыла. Гитчелени арасында уа жорукъланы билмеген неда уллу кёллюлюк этгенле да тюбемей къалмайдыла.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.