ЩIалэгъуалэр егъэгушхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу иджыблагъэ къы­зэрагъэпэща автомобиль зе­кIуэм хэта­хэм я жэрдэмыр игъэдэхащ, ар зи гукъэкIхэр игъэгуш­хуащ, езы­ри яхэтащ.

ЩIалэгъуалэр автомобилхэмкIэ Тырныауз къалэм деж щежьэрти, Джаурген щхьэдэхыпIэмрэ Щауэкъан бгы тхыцIэмрэ кIуэцIрыкIыу Таучэшхэ я псынэм (Джылы-Су) хуэкIуэрт. АвтозекIуэр зэ­рекIуэкIам и хъыбарыр КIуэ­кIуэ Казбек и Телеграмым щыжиIащ: «АвтозекIуэм хэтащ ди щIалэгъуалэм ящы­щу мыпхуэдэ жэрдэмхэм ­жану хэлажьэхэр, «Шына­гъуэншагъэм и еджапIэ» егъэджэныгъэ проектым и волонтёрхэр, Урысейм и щIы­пIэ зэхуэмыдэхэм къикIа ­ныбжьыщIэхэр. Жэрдэмыр къы­хэзылъхьар Къэбэрдей­-Балъкъэрым ЩIалэгъуалэ Iуэху­хэмкIэ и министерст­вэрщ».

КIуэкIуэ Казбек къызэрыхигъэщамкIэ, автозекIуэм куп­щIэ хуэхъуащ ди щIы­налъэм щыщу зауэ операцэ хэхар щекIуэкI щIыпIэхэм щыIэ ди щIалэхэр гъэгушхуэныр.

«Урысей щIалэгъуалэ» ­къулыкъущIапIэм къыхилъ­хьауэ щыта зэхьэзэхуэм ­щытекIуа гупым Таучэшхэ я псынэм деж автомобиль ­зе­кIуэм хэтхэм папщIэ «Этно-шэтыр» зыфIаща къэувыIэпIэ щыхуащIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм абдеж щIалэ­гъуалэм псалъэмакъ щхьэпэ щадригъэкIуэкIащ, ахэр Iуэху дахэхэмкIэ жэрдэм­щIакIуэу зэ­рыщытыр зэри­гуапэри къыхигъэщащ. «Сыт хуэдэ дин зепхьэми, сыт хуэдэ лъэпкъ укъыхэкIами, нэхъыщхьэр - узэры­цIыхур - ­зы­щыб­гъэ­гъуп­щэ хъунукъым. ЦIыхугъэм ­гъунэгъу узэхуещI, гуп­сысэ щхьэпэхэм ухуешэ, хъуэ­пса­пIэ лъагэ­хэм ухуеIэу, ахэр зэрызэбгъэхъулIэным уху­щIэкъуу уещI. ЦIы­ху­гъэ зи­Iэр цIыху щы­щIэркъым, ныб­жьэгъу пэж­хэр и куэдщ», - яжриIащ щIалэгъуалэм

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.