Мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и ухуа­кIуэхэм я махуэм теухуауэ хъуэхъу псалъэкIэ захуигъэзащ.

 

«КъБР-м и ухуакIуэхэмрэ а IэнатIэм лэ­жьыгъэкIэ епхауэ щытахэмрэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу фи махуэм хуэгъэза­-уэ сынывохъуэхъу! Фи IэщIагъэр, сытым ­дежи хуэдэу, щIэупщIэшхуэ зиIэщ, пщIэи щIыхьи зыхуэфащэщ. Ухуэныгъэм пыщIа лэжьыгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм зиужьынымкIэ мыхьэнэ ин дыдэ зиIэщ.

Фи IэщIагъэм къыщывгъэлъагъуэ Iэзагъэм, зыхуэвгъэувыжа къалэнхэм жэуап­лыныгъэ нэс пылъу фызэрыбгъэдыхьэм, шэч хэмылъу, елъытащ фи Iуэхухэм фызэ­рехъулIэр. Фи лэжьыгъэм щыщу псом япэ­рауэ къыхэгъэщыпхъэр дызэрыт лъэхъэ­нэм цIыхухэр зыхуэныкъуэ-зыпэлъэщ псэу­пIэхэмкIэ къызэрызэвгъэпэщырщ, иджы­рей мардэхэм къитIасэ школыщIэхэр, сабий садхэр, сымаджэщхэр, поликлиникэхэр, щэн­хабзэмрэ спортымкIэ ухуэныгъэхэр зэ­рызэфIэвгъэувэрщ. Фи лэжьыгъэм ерыщу фызэрыбгъэдэтымрэ Iэзагъэу къыщывгъэ­лъагъуэмрэ я фIыгъэкIэ республикэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я теплъэм фIы и лъэныкъуэкIэ захъуэж, цIыхухэм я псэукIэр кIуэ пэтми йофIакIуэ.

Лэжьыгъэм фыхуэпэжрэ хьэлэлуи фы­зэрыбгъэдэтым, фызыIууэ гугъуехьхэри къы­зэвнэкIрэ зыхуэвгъэувыжа къалэнхэми фызэрехъулIэм папщIэ Тхьэм фIыгъуэр къыфхуищIэ вжыдоIэ. ФIыщIэ лей яхудощI зи гъащIэр, лэжьыгъэр ухуэныгъэм епхауэ къэгъуэгурыкIуа, зи Iэзагъэ-щIэныгъэкIэ щIэб­лэм щапхъэ яхуэхъуа нэхъыжьхэм. 

Псоми узыншагъэ быдэ фиIэну, ехъу­лIэныгъэ фыщымыщIэу куэдрэ фыпсэуну сынывохъуэхъу!».

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.