Щэнхабзэм и зыужьыныгъэ

Налшык и «Искож» хьэблэм ухуэныгъэ гъэщIэгъуэн и кIэм щынагъэс. Щэнхабзэ зыужьыныгъэм и IуэхущIапIэр лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ ящI. Метр зэбгъузэнатIэу миниплIым щIигъу зи инагъ ухуэныгъэр архитектурэ и лъэныкъуэкIэ гъэщIэгъуэнщ - абы удз гъэ­гъам и теплъэ иIэщ.

 

Унэр зищIысыр тратхакIэщ абы. Щэнхабзэ зыужьы­ныгъэмкIэ центрым и бжэхэр абы екIуэлIэнухэм папщIэ мыгувэу къызэIуахынущ.

Къызэрыхэдгъэщащи, удз гъэгъа теплъэ зиIэ ухуэныгъэр дахэ дыдэщ. ЕтIуанэ къатым удэкIуея иужь, пщIантIэ зэIуха цIыкIум укъыщохутэ. Пэш щхьэхуэхэр и хъуреягъ­-кIэ къегъэувэкIащ, пэшым и кум уитмэ ихъуреягъкIэ къыщыхъум укIэлъоплъыф.

Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым щылэжьэнущ ­къафэмрэ гимнастикэмрэ щыхуагъэсэну пэшышхуэ. Iэмэ­псымэхэр, щыгъынхэр щахъуми хэтщ абы. Утыку ­кърахьэ Iуэхухэр щагъэлъагъуэ пэшым цIыху 200-м нэс щIохуэ. Иджыпсту IэщIагъэлIхэм сценэр зыхуей хуагъазэ. Мы махуэхэм иджыри къашэнущ ар къэзыгъэнэху Iэмэ­псымэщIэхэр.

Мыбы гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэпэщыну я ­мурадщ, творческэ студиехэмрэ лъэщапIэхэмрэ щылэ­жьэ­нущ, лекцэ къыщеджэ пэшхэр хэтынущ.

«Искож»-р Налшык и хьэблэ нэхъ цIыху куэд зыдэсхэм ящыщ зыщ. Абы илъэс Iэджэ хъуауэ ЩэнхабзэмкIэ уни кинотеатри зэрыдэмытыр къэплъытэмэ, мы IуэхущIапIэр къыщызэIуахынум цIыхухэр зэрыпэплъэр шэч къызыту­мыхьэнщ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.