ГугъапIэ нэху

Абхъазыр зыхъумахэм я фэеплъ махуэм къы­кIэ­лъы­кIуэу Сыхъум щагъэлъапIэ я фIэфIыныгъэкIэ абы щызэуахэм я махуэр. Ди къуэш республикэм и тхыдэм и напэ­кIуэцI нэхъ хьэлъэхэм ящыщ зы махуэм къыкIэлъыкIуэу къэунэхуа махуэр, шыщ­хьэу­Iум и 15-р, абхъаз лъэп­къым, хэкум дежкIэ лъапIэщ. Илъэс 30 ипэкIэ щIыпIэм ихьащ ма­мы­рыгъэм папщIэ зи псэр зыты­ну хьэзыр, къуэш пэ­лъытэу якъуэува щIалэхэр. Дауи, псом япэ ирагъэщыр адыгэ зауэлI, Абхъаз Республикэм и ЛIыхъужь, генерал Сосналы СулътIанщ. Ап­хуэдэуи сэлэтхэм я бжыгъэр нэхъыбэ щIыным, я къарур нэхъ лъэщ хъуным я гуащIэ халъхьауэ ноби ящыгъуп­щэркъым Щэныбэ Мусэ, Нало Заур, Къалмыкъ Юрэ, Акъбащ Борис сымэ.

Абхъазхэм къатехьэ лейм­ пэщIэувэну ежьат адыгэ щIалэхэр. Уеблэмэ абыхэм я ­адэ-анэм жраIэртэкъым зэре­жьэр. Ахэр иришажьэрт зэкъуэшхэм ящIэт лъым, пэ­жыгъэм, захуагъэм хуаIэ гу­лы­­цIым. ЦIыху минитI кIуащ­­ абхъазхэм якъуэувэну, ахэр псори лъэпкъ зэмы­лIэужьыгъуэхэм къахэкIат.

Куржы-Абхъаз зауэм хэта куэдым я цIэр иджыри къыздэсым цIыхубэм яIэщIэхуа­къым - Сосналы СулътIан, Ханкаров Хьэмзэт, Къардэн Генэ, Бардодым Сашэ, нэ­гъуэщIхэри. ХэкIуэда щIалэхэм я адэ-анэхэм нобэми пщIэрэ гулъытэрэ хуащIу апхуэдэщ. Ди зэпыщIэныгъэмрэ дызэ­зыпх Iуэхумрэ едгъэфIэкIуэн, псори дызэгъусэу фIым, гуа­пагъэм, дахагъэм дыхущIэкъун зэры­хуейр къегъэлъагъуэ абхъазхэм я щхьэщыжакIуэхэм папщIэ хагъэу­нэ­хукIа махуэм. Абы ирихьэлIэу Апс­ным щы­зэуа куэд щы­зэхуос а лъахэм, зэкъуэшхэр зэрылъа­гъу­ну, зауэм хэкIуэдахэм яху­э­щыгъуэну.

ШыщхьэуIум и 15-р зэныбжьэгъугъэм, зэкъуэшыгъэм я махуэ лъапIэу къелъытэ Абхъазым и лIыхъужь Нанбэ Закан: «1992 гъэм и шыщ­хьэуIум и 15-р гугъапIэ нэхум и махуэ хъуат. А махуэм дэ къыдгурыIуат Кавказ бгыж­ь­хэм адэкIэ къыщыс ди къуэш­хэм дэ щхьэкIэ лъы ягъэжэну зэрыхьэзырыр. Ап­хуэдэ зэкъуэувэныгъэм и уасэр, и мыхьэнэр къэлъытэ­гъуейщ».

Мы махуэхэм Абхъаз Республикэм и Жылагъуэ палатэм къыщыпсэлъащ Абхъаз анэ­хэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI, Абхъазым и лIы­хъужь Тарбэ Азрамет и анэ Кичбэ Гули. Абы жиIащ кавказ анэхэм щIалэ хэкупсэхэр зэрагъэсар, ахэр пэжыгъэм, за­хуагъэм къыщ­хьэщы­жы­ным хуэхьэзыру зэрыпсэур. Гу­ли игу къигъэкIыжащ анэ­хэм я зэгухьэныгъэр къызэ­рагъэпэща нэужь, Кавказ Ищ­хъэрэм и хэгъэгухэм зэ­рыкIуар, Абхъазым щыхэ­кIуэдахэм я анэхэм зэрахуэзар, щIалэхэр щыщIалъхьа щIыпIэхэм зэрыщыIар.

Абхъазхэм я деж пщIэшхуэ щызиIэ, абыхэм иджыри бы­дэу япыщIа Сосналы Сулъ­тIан и щхьэгъусэ Любэ игу къигъэкIыжащ, дзэлI цIэ­ры­Iуэр Абхъазым кIуэну щежьа махуэр.

- ШыщхьэуIум и 14-р мэ­ремт, а махуэм хъыбарыр къы­зэрыIуу СулътIан пщIантIэм къыдэкIауэ щытащ цIы­ху­ 23-рэ и гъусэу. Ахэр автобускIэ Гудаутэ кIуащ. ЗэрыжаIэжамкIэ, хуабжьу шынагъуэт икIи гугъут абхъаз щIыналъэм а махуэм уихьэну. Ауэ къателъалъэ шэ къэуэ­жым нэхърэ нэхъ Iейуэ Сулъ­тIан зытегузэвыхьыр бийр къы­зытеуа абхъазхэм я щы­тыкIэрт, я гум илъырт, дэIэ­пыкъуэгъу яхуэкIуэхэр къа­зэрыщыхъунурт, куржыхэм акъылэгъу ядэхъун-ядэмыхъунырт.

Гудаут митинг щекIуэкIыу ирихьэлIащ адыгэ гупыр. ЗылI абхъазыбзэкIэ къэпсалъэрт. Зыкъом дэкIри, абы еда­Iуэхэр къызэщIэпIейтеящ, къэпсалъэм пэрыуэу хуе­жьахэщ. Къэбэрдейм икIа цIыху 23-м ящыщ Сосрэн Владимир щIэупщIащ лIым жиIэр хузэрадзэкIыну. ИкIи абдеж щытхэм къыжраIащ къэпсалъэм абхъазым иIэ Iэмалымрэ къарумрэ дзыхь зэрытримыщIэр, бийр Iэ­щэкIэ фIыуэ зэрызэщIэузэдам, и лъэпкъыр къыхагъэ­щIэным зэрыригузавэр, икIи абы къыхэкIыу куржыхэм яхуэзэн, епсэлъэн хуейуэ къызэрилъытэр.

Ауэ цIыхубэр къигъэгубжьат куржыхэр къазэрыте­уам­, лъы зэрагъэжам, ар къызэрыхуамыгъэгъунур жа­Iэу арат. Ар зэрызэхихыу, Вла­димир утыкум ихьэщ, къэпсалъэр иригъэкIуэ­тэкIри, жиIат: «Абхъазхэ, фи къуэшхэр мо къуршыщхьэм къы­зэпрокI, гъуэгу тетщ, куэд мыщIэу къэсынущ. ФыкъимыкIуэт, фэ фи закъуэкъым, дэ дывигъусэщ!». Абы щыгъуэм гупыр зыуэ къы­зэрыIэтат я гуфIэгъуэр къагъэлъагъуэуи, ар куэдрэ СулътIан жиIэжащ.

Сосналы Любэ къызэхуэса­хэм ягу къигъэкIыжащ а щIыналъэм зэуэну кIуа адыгэ щIалэхэм: «Нобэ щыщIэдзауэ абхъазу дыфлъытэ», - псалъэхэр тхьэрыIуэ папщIэу жаIэу зэрыщытар.

Къару лъэщ яхуэхъуащ а­хэр абхъазхэм. Пэжыр, зэкъуэшыныгъэр, захуагъэр те­кIуэри, Апсным иIуэтэжащ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 12:25

МЫГЪЭРЕЙ БЭДРЭЖАНЫР КЪРАХЬЭЛIЭЖ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

02.03.2024 - 12:25

ЗЫ ДЫЩЭРЭ ДОМБЕЯКЪР

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

02.03.2024 - 10:01

СПОРТЫР УЗЫНШАГЪЭМ И ЛЪАБЖЬЭЩ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ.

02.03.2024 - 09:03

УРЫСЕЙ ЧЕМПИОНАТЫМ МАКIУЭ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.