ИШ КЪУРАП КЪАРМАШХАНЛАГЪА - ТИЙИШЛИ ОНГЛА

Кеслери алларына иш къурагъанла налог тёлеп башлагъанлы, бизни къыралда юч жылдан артыкъ болады. Ал кезиуде аны сынам халда талай регионда хайырланнгандыла, буруннгу жылда уа анга саулай Россейде кёчгендиле. Ол кийирилген кюнден башлап кеслери алларына иш къурап эсепге сюелген инсанланы саны тёрт миллиондан атлагъанды. Алагъа таплыкъгъа деп къырал жангы амалла къурай барады. Бу материалда арт жылны ичинде аладан къайсылары чыкъгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Къырал мюлкню женгил халда

Россейни Президенти «Конкуренцияны къоруулауну юсюнден» федерал законнга быйыл июнь айда кийирилген тюрлениулени къабыл этгенди. Анга кёре энди кеслери алларына иш къурап къармашханла гитче эмда орта предпринимательство бла тенг кёрюнедиле. Сёз мында къыралдан бла муниципалитетледен онгла алыуну юсюнден барады. Энди ол къауумгъа кирген инсанла финанс, мюлк, консультация эм башха тюрлю болушлукъ излерге эркиндиле. Ол умутда ала хар регионда да ишлеген «Мени бизнесим» аралагъа барыргъа боллукъдула.

Сёз ючюн, муниципалитетни иелигинде болгъан мекямны ортакъгъа алыргъа заявка берирге боллукъду. Алай этерча уа торглагъа къатышыргъа керекмейди. Бу льготаны 2029 жылгъа дери хайырланыргъа боллукъду.

Аны ма быллай юлгюде кёргюзтейик. Ольга Н. кеси юйюнде татлы ашарыкъла этиу бла кюрешеди. Аны ашханасы уа гитчеди - жаланда алты квадрат метрликди. Иши барырча къызгъа эркинирек отоу керекди. Ол умутда шахарны администрациясына барып, заявление берирге боллукъду. Аллай отоуланы арендасы учузуракъ келеди. Дагъыда бир игиси – сатыу осалыракъ баргъан кезиуледе властьла бла келишип, тёлеуню болжалына салыргъа амал табаргъа боллукъду.

Товарланы белгилерини регистрациясы

Къырал Дума быйыл июнь айда дурус кёрген законнга тийишлиликде, быллай инсанлагъа товар белгилени регистрациясын этерге эркинлик берилликди. Шёндю бу жумушну жаланда компанияла эмда энчи предпринимательле тамамларгъа боллукъдула. Закон кюч алгъаны бла, кеслери алларына иш къурагъанла Роспатентге заявка берип, сайтны, логотипни, товарны атын неда аны къаллай чакъырыу бла сатханларын регистрациясын этерге боллукъдула.

Быллай налог амалгъа тёлеуге кёчген предприниматель аллындан окъуна кесине энчи бренд жарашдырса иги боллукъду. Ол да аны къайгъысын этмей къоюп, артда уа аны башха адам регистрациясын этсе, бек ачыу кёрюнюрюкдю.

Бу законну дагъыда бир игиси барды: предприниматель интеллект право жаны бла кесини сейирлерин къорууларгъа эркинлик алады.  

Тахта кёгетчиликге субсидияла

Россейни Правительствосу быйыл апрель айда этген оноугъа тийишлиликде, тахта кёгетчиликге берилген субсидияланы ма быллай инсанла да алыргъа боллукъдула. Келир жылдан башлап, къыралдан быллай болушлукъ кёрюрге жаланда гитче неда орта предприятияла угъай, иели мюлклери болгъанла да тийишли боллукъдула.

Ахчаны агротехнология ишлени тындырыргъа неда кёгетлени теплицалада бла парникледе ёсдюрюуге къоратыргъа онг берилликди. Субсидияны ёлчеми ёсдюрюлген продукцияны ёлчемине кёре тергелликди. Къырымгъа, Севастопольгъа, Узакъдагъы Востокда регионлагъа уа ол уллуракъ окъуна боллукъду.

Дагъыда быллай болушлукъ тахта кёгетлени бир жерде тутхан объектле ишлерге неда аланы жангыртыргъа сюйгенлеге да берилликди. Субсидияны ёлчеми, ала этген къоранчланы 75 процентин жабаргъа боллукъду. Проектлени айырыу бла Эл мюлк министерствону энчи комиссиясы кюреширикди.

Регионлада болушлукъ

Кеслери алларына иш къурап къармашханлагъа эмда предпринимательлеге регионла да билеклик этедиле. Сёз ючюн, Благовещенскеде лизинг келишимни юсю бла биринчи тёлеу берирча субсидия алыргъа боллукъду. Оборудование сатып алыргъа да болушадыла анда.

Татарстанда уа предпринимательствогъа себеплик этген Фонд быллай инсанлагъа ставкасы 0,1-5,5 процент бла чекленнген аз ёлчемли займла береди.

Белгород областьда ссуданы жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду. Ол халда 300 миллион сом окъуна берирге боллукъдула.

Хабаровск крайда кеслери алларына иш къурагъанлагъа урунуу рынокда онг табаргъа болушадыла. Алагъа дагъыда юридический консультацияла бередиле, бренд къураргъа, визиткала басмаларгъа себеплик этедиле.

Къайсы регионда къалай болушханларын билирге сюе эсегиз, «Мени бизнесим» арагъа барыгъыз.   

Ахчаны терк тёлеулени системасы (СБП) бла кёчюрюу

Былтыр октябрь айдан башлап, ахчаны СБП система бла алыргъа онг чыкъгъанды. Аны кеслери алларына иш къурагъанла да хайырланыргъа боллукъдула. Алай этиу файдалыды. Нек дегенде ахчаны банкга онлайн-халда кёчюргени ючюн 3-5 процент комиссия тыйылады. Чекде тёлеу 1500 сомдан артыкъ тюйюл эсе уа, аны СБП система бла кёчюргени ючюн жаланда 0,4 процент тёлерге тюшерикди. Ишни СБП бла бардырырча банкга барып айтыргъа керекди.

Келир кезиулени ойлай…

Урунуу министерствону тергеулерине кёре, 2024 жылгъа кеслери алларына иш къурап къармашханланы саны алты миллионнга жетерикди. Ёсюм ишсиз къалгъандан сора, башларына мадар этип тебирегенлени, «жашырын халда» уруннган предпринимательлени, къаллай налог системагъа кёчерге билмей тургъанланы хайырындан боллукъду.

Бу категориягъа ишчиле тутмай товарла сатыу, жумушла эмда жашау журтланы ортакъгъа бериу бла кюрешген предпринимательле да кирирге боллукъдула. Ала бир жылны ичинде тюшюрген файда 2,4 миллион сомдан артыкъ болмазгъа тийишлиди.

Эсге сала айтсакъ, кеслери алларына иш къурагъанлагъа бизни къыралда энчи налог режим барды. Адамладан келген тёлеуледен ала – 4, компанияладан неда энчи предпринимательледен келгенледен а – 6 процент берирге керекдиле.

Былтыр октябрьде «Мои самозанятые» деген электрон платформа ишлеп башлагъанды. Бу сервис (ФНС-ден информация алып) кеслери иш къурагъанла неллай бир ахча ишлегенлерин кёргюзтеди, аланы чеклерин да сакълайды. Анда адам быллай категориягъа киргенин билирге боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.