БАЙРАМНЫ ВЕТЕРАННЫ АРБАЗЫНА КЕЛТИРГЕНДИЛЕ

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла. Аны алгъышлаугъа Юнармиячыла бла ведомствону кадет классыны курсантлары да къатышхандыла.

 Къонакъла ветеран жашагъан юйню арбазында уллу байрам къурагъандыла. Оркестрни артистлери уруш макъамланы, халкъ сюйген жырланы согъуп, акъсакъалны кёлюн кётюргендиле.

 Бюгюнлюкде, жарсыугъа, ветеранла байрам жумушлагъа къатышалмайдыла, аны ючюн къууанчны аланы арбазларына, юйлерине келтирирге оноулашханбыз. Биз  быллай жумушла бла билдираллыкъбыз алагъа этген хурметибизни, берген сыйыбызны, -дегенди Управленияны къуллукъчусу полицияны подполковниги   Виктория Загаштокова.

 Семен Григорьевич Хармац урушха 17 жылында кетгенди, ол 1-чи Прибалтийский     фронтда къуллукъ этгенди, разведчик болгъанды. Ауур жара алып  кесине бакъдыргъандан сора, 2-чи Украина фронтха тюшгенди. Уруш бошалгъандан сора   энтта 5 жылны Къытайда къуллукъ этгенди.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа