КЪЭРАЛЫМ И RУБОКЫМ ЩIЭБЭНЫНУЩ

Мы махуэхэм Екатеринбург къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Псори зэхэту саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 73-м щыщ спортсмени 176-рэ.  Абы ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и атлетхэри.

КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и адаптивнэ школым и тренер Гугъуэт СулътIан Урысей Федерацэм и чемпионатым и дыжьын медалыр къыщихьащ. Зи хьэлъагъыр килограмм 72-м нэблагъэхэм я зэпеуэм ди лъэпкъэгъум килограмми 160-рэ къыщиIэтащ.

Гугъуэт СулътIан къэралым и командэ къыхэхам хэтщ. Иджырей зэхьэзэхуэхэм къыщигъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэм и фIыгъэкIэ абы Iэмал къыхукъуэкIащ Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэпеуэм утыку къыщихьэну. Ди къэралым къращIылIа текъузэныгъэхэм къыхэкIыу а зэпеуэр и мыхьэнэкIэ дунейпсо чемпионатым хуагъэдэнущ.

КЪЭХЪУН Бэч.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.