СЁЗ РЕГИОНЛАНЫ АЙНЫТЫУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Москвада Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды, ол Россейни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснулинни башчылыгъында видео-конференция амал бла бардырылгъанды.

Жыйылыуда  федеральный бюджетни къуралыууну юсюнден, 2022 жылгъа эм 2023- 2024 жыллада планнга кирлик регионланы араларында бюджетле аралы трансфертлеге, субъектлеге болушлукъгъа берилген ырысхыланы юлешиу соруулагъа къарагъандыла. Бюджет бла байламлы иш къурауну  энчилиги болгъаны эм бюджетле аралы байламлыкъланы жангырта барыргъа кереклиси да айтылгъанды.

Финанс жылны бошалыуу бла байламлы борчла салыннгандыла эм Россей  Федерацияны субъектлерини бюджетлери къалай  толтурулгъанларына къаралгъанды.   

Кенгешде докладла бла РФ-ни Финансла министрини биринчи орунбасары Леонид Горнин, РФ-ни Къурулуш министерствосуну, РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эм  «Дом.РФ» акционер обществону келечилери сёлешгендиле.

Андан сора да, жыйылыуда миллет проектлени бардырыргъа бёлюннген ырысхыланы къалай хайырланнганларыны юсюнден кезиулю кёрюмдюлери ачыкъ этилгендиле. Къабарты-Малкъар жоллада къурулуш ишлени бардырыуу бла эм иги беш регионну ичине киргенди.   

«Жоллада къурулуш ишле 61 регионда толусунлай бошалгъандыла, къалгъанлада 90 процентден аслам этилгендиле. Ишле Белгород областьда бла Ингушетияда да тауусулгъандыла дерге боллукъду. Болсада алчыланы санына Къабарты-Малкъар, Кърым эм Курск область киргендиле, ала планларын 90 процентден артыгъы бла толтургъандыла», - деп чертгенди Марат Хуснуллин.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.10.2021 - 09:30

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды.

17.10.2021 - 09:30

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди.

17.10.2021 - 09:30

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле.

16.10.2021 - 08:43

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди.

16.10.2021 - 08:42

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла.