Тийишли буйрукъла берилгендиле, ала нечик толтуруллукълары контрольгъа алыннганды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 4 январьда быйыл биринчи приёмун бардыргъанды. Аны кезиуюнде Зарагижден бир къауум адам келип, элде спорт комплекс бек керек болгъанын айтып, аны ишлерге себеплик этерин тилегендиле.
Андан сора да, регионну оноучусуна ол кюн тилекле эмда тарыгъыула бла келген адамланы асламысы жашагъан жерлери тарлыкъ этгенини, къыйын болумгъа тюшген юйюрлеге болушлукъ кереклисини, жолланы осаллыкъларыны юслеринден билдиргендиле.
Казбек Коков толтуруучу власть органлагъа тийишли буйрукъла бергенди, ала къалай тамамланырыкъларына кеси контроль этеригин айтханды.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: