Онкология службабызны кючлендириуге энчи эс бёлюннгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды. Ала республикада онкология службаны жарсыуларыны эм онкология саусузлагъа болушлукъ тапдырыу жаны бла саулукъ сакълау системаны аллында тургъан борчланы юсюнден сёлешгендиле.
Республиканы оноучусу службаны ишинде биринчи ахшы тюрлениуле бюгюнлюкде жерлерин тапханларын белгилегенди: учрежденияны кенгертилгенин, «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре махкемеге шёндюгюлю диагностика эм хирургия оборудование берилгенин.  2020 жылны ахырында онкодиспансер 280 миллион сомдан артыкъгъа медицина техника бла жалчытылыннганды, ол санда бусагъат заманнга келишген лучевой ускоритель эм лучевой терапияны планированиясына деп компьютер томограф бла.
Аны бла бирге Казбек Коков, онкологияны социал магъанасын эсге алсакъ, тындырылгъан жумушла тамам болмагъанларын белгилегенди - энчи онкология специальностьлада  кадрла жаны бла къытлыкъны оноуун этерге тийишлиди.  Рустам Калибатов быйыл онкодиспансерни мурдорунда бир ненча медицина организацияда орналгъан республиканы битеу онкология службасы биригиригини, юсюнден айтханды.  Бек биринчиден, ол онкологияны бакъгъанда комплексли амалны хайырланыргъа онг берликди.
Келлик заманны бу жаны бла муратларын сюзгенде, Казбек Коков бла Андрей Каприн федерал онкология араны специалистлери онкодиспансерде вахта амал бла ишлерикдиле деп келишим этгендиле. Аны хайырындан онкология профильли регион специалистле ишчи жерлеринде профессионал хазырлыкъларын ёсдюраллыкъдыла, саусузла уа къыралны бирси субъектлерине чыкъмагъанлай болушлукъну республикада алаллыкъдыла. Регионда жангы онкология араны къурулушу да сюзюлгенди, бусагъатда аны къурулушуну финансированиясын РФ-ни федерал адресный инвестиция программасына къошарча онгла изленедиле.
Андрей Каприн регионну оноучусу саулукъ сакълау бла байламлы соруулагъа кеси къошулуп къарагъанын ыразылыкъ бла белгилеп, быллай себеплик бла онкология служба тирирек айнырыгъына ийнаннганын айтханды. Казбек Коков кесини жанындан РФ-ни Минздравыны тамата онкологуна регион саулукъ сакълауну излемлерине эс бургъаны ючюн ыразылыгъын билдиргенди эм байламлыкъланы бла регионда онкология службаны айныуларына не жаны бла да болушлукъ этеригине ышандыргъанды.   

 

Поделиться: