Къыйматлы ипотека бла – фатар

Кёп болмай ДОМ.РФ аналитика араны эсеплерине кёре,жылгъа 6,5 льгота ипотеканы аслам хайырланнган беш регионну ал тизмесинде Къабарты-Малкъар орналгъанды. Республикада сагъынылгъан къыйматлы программа бла 67 минг квадрат метр чакълы сатылгъанды. Аны ызындан а Шимал Осетия, Брянск область эм Къалмукъ бла Дагъыстан республикала барадыла.
-Алгъаракълада этилген тюрлениулени хайырындан ёнкючню ёлчеми 6 миллион сомгъа дери ёсгенди. Ол а алгъындан эсе эки кереге кёпдю, сора арт заманда Россейни субъектлеринде жашагъанланы кёбюсю уллуракъ жашау журтла алыргъа сюедиле, - дейди ДОМ.РФ аналитика араны таматасы Михаил Гольдберг.
Льгота ипотеканы хайыры бла инсан жангы ишлене тургъан юйледе фатар алыргъа онг табарыкъды. Рынокда жюрюген процентлени башхалыгъын къырал жабаргъа болушханы уа юйюрлеге ахшы себепликди.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: