Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!
«Заман» газетге 2021 жылны биринчи жарымына жазылыу андан ары бардырылады.
Энди да сиз ана тилибизде чыкъгъан газетни алырсыз, окъурсуз, ол хар биригизни да эсли кенгешчигиз, керти хапарчыгъыз, огъурлу сёз нёгеригиз болуп турур деп ийнанабыз. Бу магъаналы жумушну болжалгъа салмагъыз!

Поделиться: