Кёк отлукъ бла сылтаусуз жалчытылынырыкъдыла

«Газпром газораспределение Нальчик» кёк отлукъ баргъан объектлени 2020-2021 жыллада кюз эм къыш кезиулеге хазыр этгенди, деп билдириледи компанияны пресс-службасындан.
Аны чеклеринде специалистле энчи приборла бла 984 километр чакълы газ быргъылагъа диагностика этгендиле, ол санда 210 километрде жерни тюбю бла эм 56 километрде жерни башы бла тартылгъанлагъа. Андан сора да, газны басымын уллу-гитче этген 416 ГРП эм 2597 ШРП пунктлагъа эм 7 252 башха оборудованиягъа къаралгъанды. Ишлени кезиуюнде саулайда 246 энчи техника хайырланылгъанды.
Графикден кеч къалмай этилген тийишли жумушланы себеплигинден республикада жашау журтла бла предприятияла кёк отлукъ бла сылтаусуз жалчытылыныкъдыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: