Юлгюлю юйюрлеге – майдалла, эсде къаллыкъ саугъала

8 июльда – Юйюрню, сюймекликни эмда кертичиликни кюнюнде – Бахсан районну бек иги юйюрлери белгиленнгендиле. Аладан тёртюсюне уа грамотала, «Сюймеклик эмда кертичилик ючюн» майдалла, сыйлы саугъала да берилгендиле. Аллай сыйгъа Жанхотиядан Кульчаланы Магомет бла Люба, Кишпекден Артур бла Мадина Урусбиевлары, Псыхурейден Сергей бла Марина Сижажевлары, Атажукинодан Хамидби бла Мария Шагербиевлары тийишли болгъандыла.
Алагъа саугъаланы район администрацияны башчысыны биринчи орунбасары Заур Казанов эмда ЗАГС бёлюмню начальниги Жанна Дышекова ыспас эмда алгъыш сёзле айтып бергендиле.

Поделиться: