Жыйылыуну повесткасы - регионну социал бёлюмюн бла экономикасын терк аякъландырыуну амаллары.

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Инвестициялы ыйыкъны чеклеринде Минеральные Воды шахарда бардырылгъан «Инвестируй в Кавказ» деген 4-чю бизнес форумну баш пленар жыйылыууна къатышханды.
Кенгешге келгенлени араларында РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко, РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарёв, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, округну субъектлерини башчылары да болгъандыла. Инвесторладан, къырал къурамладан, гитче эм орта бизнесни айнытыуну регион институтларындан, экспертледен да 600-ден аслам адам келгенди.
Кенгешде регионну социал сферасын бла экономика айныуун терклендириу жаны бла Россейни Президенти Владимир Путин салгъан борчланы толтурууну жоллары, предпринимательлени, айныуну институтларыны, властьны федерал эм регион органларыны хайырлы бирге ишлеулерини, болушлукъ къыйматлы болурча этиуню амаллары сюзюлгендиле.
Къабарты-Малкъарда агропромышленность бёлюм къалай айныгъаныны юсюнден соруугъа жууаплай, КъМР-ни Башчысы республиканы эл мюлк товарла чыгъарыучуларыны жетишимлерин юлгюге келтиргенди. Россейни Эл мюлк министерствосу АПК-гъа тутхучлулукъ этиу жаны бла къырал политиканы тийишлисича бардыргъаныны хайырындан, регионну аграрийлери, жангы амалланы сингдире, тири аякълана баргъанларын чертгенди.
Форумну кезиуюнде «Минводы ЭКСПО» араны ачылыуу да болгъанды. Бу кёрмюч майдан 30 минг квадрат метрден артыкъ жерни алады, анда 4 минг адамгъа шинтик салыныпды, уллу конференцияла, концертле да бардырыргъа боллукъду.
Форумну ахырында Къабарты-Малкъар Республиканы бла Россейни Сбербанкыны араларында  инвестиция проектлени экспертизасын бардырыу, аланы толтуруу жаны бла да бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды.

Поделиться: