Билирге талпыгъанланы сорууларына - толу жууапла.

КъМР-ни Парламентини депутатлары «Къырал сагъат» проектге кёре школчула эмда студентле бла тюбешиулерин бардырадыла. Республиканы законла чыгъарыучу баш органыны алтынчы чакъырылыууну биринчи къонакълары «Антарес» билим бериу сменнге жюрюгенле эмда Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны жаш правоведлени школуну сохталары болгъандыла.
Жашчыкъла эм къызчыкъла бла КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетини таматасы Нина Емузова, депутат Надежда Киреева, законла чыгъарыучу органда Жаш тёлю палатаны члени Алан Сарахов тюбешгендиле. Ушакъ соруудан башланнганды: школчула Къабарты-Малкъарны тарыхын къалай билгенлери депутатлагъа сейир эди. Андан сора Нина Емузова Парламентни структурасыны, къауумуну юсюнден хапар айтханды, республикада парламентаризмни айныу атламлары, КъМР-ни Парламентини алтынчы чакъырылыууну ишлери бла шагъырейлендиргенди.
-Бир кесек заман озсун да, сизден да бирле сиз шёндю олтуруп тургъан жерлеге орналыргъа боллукъдула. «Кюн шахарны» сохталары бир ненча жылдан КъМР-ни Парламентини депутатлары болургъа тийишлидиле. Мен аны уста билеме. Аны себепли бюгюннгю тюбешиуюбюз андан ары бардырылырын сюеме,-дегенди Нина Гузеровна.
Жаш адамлада да соруула кёп болгъандыла. Ала илму, социал проектле, Россейде бла башха къыраллада билим бериуню онглары, КъМР-ни школларын бир сменнге эмда бешкюнлюк окъутуугъа кёчюрюу эм башха темала бла байламлы эдиле. Къонакъла дагъыда КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатагъа къалай тюшерге боллугъун да билирге сюйгендиле. Аны юсюнден а Алан Сарахов, кеси сынауун да юлгюге келтирип, тынгылы хапар айтханды.
Ушакъ сагъат бла жарым чакълы баргъанды. Ол кезиуню ичинде школчула битеу сорууларына жууапла алалгъандыла. Алагъа дагъыда Парламентни мекямы кёргюзтюлгенди. Тюбешиу суратха тюшюу бла бошалгъанды.

КъМР-ни Парламентини пресс-службасы.
Поделиться: