Чалгъычы-робот арый-тала билмейди.

Федерал автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны къоншу Ставрополь крайда подряд организацияларындан бири жол жанланы кырдыкдан тазаларча эки чалгъычы-роботну сатып алгъанды. Айтханларына кёре ала Р-217 "Кавказ" жолну жанында ишлеп башлагъандыла.
Алагъа оператор пульт бла къарагъанлай турады. Ала хар бири да бир сагъатха тёрт литр отлукъ кюйдюредиле. Алгъын бир участокну онеки адам чалыучу эсе, энди аны бир робот тамамлайды. Бу жангычылыкъ, сёзсюз, ишни иги да терклендирикди, деп белгилегендиле жолчула.

Омарланы Мурат.
Поделиться: