Хар номерде - жашауубузну кёп тюрлюлюгю

«Заман» газетге – 95 жыл 

Багъалы окъуучуларыбыз!

Бу узун кезиуде (хужу кёчгюнчюлюкню санамай), газет халкъыбызны жашауу бла, аны къадары бла жашагъанды, аны харкюнлюк ишлерин,  къайгъыларын, жетишимлерин, муратларын къолундан келгенича кёргюзтюп тургъанды. Миллетибизни жарыкъландырыуну, тилибизни, иги адет-тёрелерибизни  сакълауну,  юлгюлю адамларыбызгъа махтау бериуню, аланы огъурлу атламлагъа кёллендириуню,  экономиканы бла культураны  бийик  даражагъа жетишиуюне себеп болууну эм башха салгъанды. 

Бюгюн, бу датаны белгилей, биз редакцияда тюрлю-тюрлю чакълада ишлеген тамата къалам къарындашларыбызны жылы сезим бла, уллу хурмет бла эсгеребиз. Ала  къыйын кезиуледе, бир-бирде билимлери, сынаулары да жетишмей, районларыбызда, эллерибизде газетни сакълап, сюйюп окъур ючюн, бир затларын да  аямагъандыла. 

Бусагъатда ангылаула   тюрленнгендиле, алай, мени сартын, газетни чынтты, керти шуёхлары, штатха кирмеген корреспондентлери болмасала, къайсы изданияны да толу, сюйдюмлю этерге мадар жокъду. Бизни аллай адамларыбыз, къууанчха, бардыла. Ала тохтамай жазадыла редакциягъа, тюрлю-тюрлю магъаналы темаланы кётюредиле, оюмларын,  тынгысызлыкъларын  ачыкълайдыла. Биз алагъа бек ыразыбыз. 

Айтыр кереклиси да болмаз кёп чайналгъан  фикирни, алай шёндю аны къайтарыу артыкъ тюйюлдю. Биз битеу этгенибизни  окъуучуларыбызгъа этебиз. Аладыла баш кесаматчыларыбыз, аланы  кёз къарамлары,  предложениялары бек хайырлыдыла редакцияны ишчилерине. 

Окъуучуларыбызны сагъыннган эсек, дагъыда бир шартны  белгилемей   жарамаз. Газетибизни сюйгенле, анга  кертичиле, бир затха да  къарамай, дайым жазылып, хар  материалны жигине жетгенле асламдыла. Ол бизге  къаллай къууанчды! Аллай инсанла бла  ёхтемленебиз, аланы ыспаслайбыз, саулукъ, узакъ ёмюр, насып  тежейбиз. 

Эндиги редакциябызны юсюнден бир-эки сёз. Ол – бирикген, иш кёллю коллективди. Мында бир бирни  ангылау, ариу кёрюу, бир бирге билек болуу халла къаты тохташхандыла. Арт  жыллада бизге  талай жаш, къыз келгендиле. Ала абадан  коллегаларындан  къадалып юйренедиле, журналист усталыкъны эбине тюшерге итинедиле, буюрулгъан жууаплы жумушубузгъа танг юлюш къошадыла. 

Мындан ары да биз бир ниетли болуп, бир муратны тутуп, заман бла бирге атларгъа умутлубуз. Окъуучуларыбызны излемлерине келиширге таукелбиз, кюн сайын ала бла кёп тюрлю  проблемаланы юслеринден газетни бетлеринде ачыкъ селеширикбиз, бир бирибизге къууанчларыбызны,  жарсыуларыбызны, сагъышларыбызны, болумну игилендирир амалланы билдирликбиз. Алай бла  жамауатыбызны къайсы жаны бла да  айныууна, ёсюуюне болушургъа кюреширикбиз.

Токъсан беш жыл озду. Жашау а аяусуз алгъа барады. Турмушубузгъа тюрлениуле киредиле, Интернет, башха коммуникация байламлыкъла  сингдириледиле. Бу жангылыкъла басманы ырбыннга тыярыкъдыла, дейдиле бир-бирле. Хау, къоркъуу  барды. Алай болсада, тамблагъы кюннге биз базыныулу къарайбыз. Нек дегенде малкъар халкъ жашагъан  къадарда, бир ата журтлуларыбызны ана тилибизге, адабиятыбызгъа, маданиятыбызгъа, тарыхыбызгъа сюймекликлери, сейирлери,  миллет сыйыбызны багъалаулары таркъаймагъан  къадарда газетибиз тас болмаз деп ышанабыз.

АТТАЛАНЫ Жамал, «Заман» газетни баш редактору.
Поделиться: