РЕСПУБЛИКАДА СОЛУУ ЖЕРЛЕ ТАПЛАНДЫРЫЛЛЫКЪДЫЛА

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына «Шахарлада тап жашау болумланы къурау» программаны бардырыу бла байламлы адамала солугъан 12 жер тапландырыллыкъды.  

Тизмеге Нальчикде Къабарты-Малкъар къырал университетни тийресинде сквер, «Курортный», «Гагарин-сквер», Идарова, Мальбахова орамлада болгъан скверле, Ленина эм Тарчокова орам бирге къошулгъан жерде скверле, «Нарт» микрорайонда къарындашла Амшоковла атлы орамда тургъан сквер да киреди. Андан сора ол саннга Прохладный шахарда Ленин атлы орамда ючюнчю лицейни жери бла алгъын «Победа» колхозну урушха къатышхан ишчилерине деп ишленнген эсгертме да тюшгенди. Бахсанда бла  Дыгулубгейде Баксанова орамда орналгъан объектле, Майский шахарда сабийле ойнагъан  муниципал майдан, Тырныаузда ара майданнга  да  тынгылы ремонт этилликди.

 Былтыр жети объект Къабарты-Малкъарда жашагъанланы арасында онлайн амал бла бардырылгъан къол кётюрюлюуню кёрюмдюлерине кёре айырылгъанды. Жамауат жерлени айырыу 2021 жылда 26 апрельде башланып 30 майда  ZA.GORODSREDA порталда бардырылгъанды. Дагъыда ол кезиуде чыгъарлгъан кёрюмдюледе, беш жамауат жер аз балла алгъан эдиле. Болсада, Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъын белгилеу бла байламлы хазырланыу ишлени кезиуюнде, КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну башламчылыгъы бла ол объектлени программагъа къошарча онг чыкъгъанды.

 2022 жылда шахарлада жашаргъа тап болумланы къурау  федерал проектни  республикада бардырыргъа уллу хазырланыу ишле этилгендиле, дейди къурулуш эм жашау-коммунал мюлк министрни орунбасары Роман Котченко. «Уллу магъана гитче шахарлада жамауат айланнган эм солугъан жерлени асламысын тапландырыугъа берилегенди. Нек дегенде, ол жерледе байрамланы асламысы ётерикдиле, артда адамлада солуп, зауукълукъ да алып турлукъдула», - дегенди Р. Котченко.

 Эсигизге салайыкъ, Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына жоралап быйыл республикада иги кесек къууанчлы жумушла бардырыллыкъдыла,  андан сора  да социал магъаналары болгъан объектле  хайырланыргъа берилликдиле, жамауат жерле тапландырыллыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.