МИНИСТРЫР КЪБР-М И ЩIАЛЭГЪУАЛЭ ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И ЛIЫКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахметов Артуррэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Берюковэ Аннэрэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ министерствэмрэ ЩIалэгъуалэ правительствэмрэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэхэм, къапэщылъ Iуэхугъуэхэм, нэхъапэ игъэщыпхъэ икIи къыхэлъхьапхъэ проектхэм.
Апхуэдэу, къулыкъущIэ ныбжьыщIэхэм къыхалъхьащ дыкъэзыхъуреихь дунейр хъумэнымрэ экологие щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ лэжьыгъэ егъэкIуэкIыпхъэу, курыт еджапIэм щIэсхэр а Iуэхум жыджэру къыхэшапхъэу.
«Дызэрыт илъэсым дызэлэжьыну дубзыхуа Iуэхухэм япкъ иткIэ щIыуэпсыр хъумэным хуэгъэзауэ лэжьыгъэ зыбжанэ щыIэщ. ДызэрегупсысымкIэ, абыхэм щIалэгъуалэ нэхъыбэ къыхэшэн хуейщ, дыщIэлажьэр къытщIэхъуэ щIэблэращи, дызыпэрыт IэнатIэм и мыхьэнэр къагурыдгъэIуэну къытпэщылъщ», – жиIащ Шаваев Ильяс.
Министрым КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я нэIэ зэрытетым, щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ, икIи къигъэгугъащ, къыхалъхьэ проектхэм гъуэгу етынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:34

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр.

28.06.2022 - 09:33

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм

28.06.2022 - 09:33

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ.

27.06.2022 - 09:38

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.

27.06.2022 - 09:35

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум.