МИНИСТРЫР КЪБР-М И ЩIАЛЭГЪУАЛЭ ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И ЛIЫКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахметов Артуррэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Берюковэ Аннэрэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ министерствэмрэ ЩIалэгъуалэ правительствэмрэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэхэм, къапэщылъ Iуэхугъуэхэм, нэхъапэ игъэщыпхъэ икIи къыхэлъхьапхъэ проектхэм.
Апхуэдэу, къулыкъущIэ ныбжьыщIэхэм къыхалъхьащ дыкъэзыхъуреихь дунейр хъумэнымрэ экологие щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ лэжьыгъэ егъэкIуэкIыпхъэу, курыт еджапIэм щIэсхэр а Iуэхум жыджэру къыхэшапхъэу.
«Дызэрыт илъэсым дызэлэжьыну дубзыхуа Iуэхухэм япкъ иткIэ щIыуэпсыр хъумэным хуэгъэзауэ лэжьыгъэ зыбжанэ щыIэщ. ДызэрегупсысымкIэ, абыхэм щIалэгъуалэ нэхъыбэ къыхэшэн хуейщ, дыщIэлажьэр къытщIэхъуэ щIэблэращи, дызыпэрыт IэнатIэм и мыхьэнэр къагурыдгъэIуэну къытпэщылъщ», – жиIащ Шаваев Ильяс.
Министрым КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я нэIэ зэрытетым, щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ, икIи къигъэгугъащ, къыхалъхьэ проектхэм гъуэгу етынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 10:10

ЩIыналъэ зыужьыныгъэм и къежьапIэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щы­зэхуэзащ.

14.06.2024 - 10:04

ГуащIэкIэ фIыщIэ къэзылэжьахэр

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Прави­тельствэм щагъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зыужьыныгъэм зи гуащIэ хэзылъхьахэр, зыпэрыт IэнатIэм зэфIэкI ин къыщы­зыгъэлъэгъуахэр.

14.06.2024 - 09:03

ЩIЭНЫГЪЭ КУУ ЗЫБГЪЭДЭЛЪ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Хьэмид адыгэ IуэрыIуатэр фIыуэ зэрилъагъум, куууэ зэрищIэм и щыхьэтщ тхыгъэ купщIафэу абы и Iэдакъэ къыщIэкIахэр.

14.06.2024 - 09:03

НАРТ СОСРЫКЪУЭРЭ ТХЪУЭЖЬЕЙРЭ Я ТIАСХЪАПIЭР

Нарт тхыдэжь

13.06.2024 - 13:53

СУРЭТЫЩIЫМ И ЛЪЭР ЩIЭЗЫГЪЭКIЫР

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ.