МИНИСТРЫР КЪБР-М И ЩIАЛЭГЪУАЛЭ ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И ЛIЫКIУЭХЭМ ЯIУЩIАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Шаваев Ильяс КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм иджыблагъэ яIущIащ.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Ахметов Артуррэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министр Берюковэ Аннэрэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ министерствэмрэ ЩIалэгъуалэ правительствэмрэ зэрызэдэлэжьэну щIыкIэхэм, къапэщылъ Iуэхугъуэхэм, нэхъапэ игъэщыпхъэ икIи къыхэлъхьапхъэ проектхэм.
Апхуэдэу, къулыкъущIэ ныбжьыщIэхэм къыхалъхьащ дыкъэзыхъуреихь дунейр хъумэнымрэ экологие щIэныгъэр хэгъэхъуэнымкIэ лэжьыгъэ егъэкIуэкIыпхъэу, курыт еджапIэм щIэсхэр а Iуэхум жыджэру къыхэшапхъэу.
«Дызэрыт илъэсым дызэлэжьыну дубзыхуа Iуэхухэм япкъ иткIэ щIыуэпсыр хъумэным хуэгъэзауэ лэжьыгъэ зыбжанэ щыIэщ. ДызэрегупсысымкIэ, абыхэм щIалэгъуалэ нэхъыбэ къыхэшэн хуейщ, дыщIэлажьэр къытщIэхъуэ щIэблэращи, дызыпэрыт IэнатIэм и мыхьэнэр къагурыдгъэIуэну къытпэщылъщ», – жиIащ Шаваев Ильяс.
Министрым КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я нэIэ зэрытетым, щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъум папщIэ, икIи къигъэгугъащ, къыхалъхьэ проектхэм гъуэгу етынымкIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуну.

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ШХЭКIЭМИ МАРДЭ ИIЭЩ

«Егъэлеиныгъэ зыхэмылъ ерыскъы зэ­хьэлIэкIэм (шхэкIэм) и махуэ» жыхуаIэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 2011 гъэращ.

05.06.2023 - 09:25

САБИЙХЭМ ЯХУЭПЩI ГУЛЪЫТЭР КЪЭКIУЭНУМ И ГЪУАЗЭЩ

Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэрэ депутатхэмрэ «Нэмыс» респуб­ликэ социально-реабилитацэ центрым щы­Iащ.

05.06.2023 - 09:24

ГЪУЭГУМ И ПЛЪЫРХЭР

«Шэрхъ шынагъуэншэ» урысейпсо зэпеуэм и республикэ Iыхьэр иджыблагъэ екIуэкIащ.

05.06.2023 - 09:24

ЯЛЪАГЪУМКIЭ АРЭЗЫУЭ, ЯФIЭГЪЭЩIЭГЪУЭНУ

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэ­сым и Къэрал Думэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав я пашэу лIы­кIуэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ мы махуэхэм Къэбэр

04.06.2023 - 17:01

ЛЪЭПКЪХЭР ЗЭРЫЗЭМЫЩХЬЫРЩ ЗЭКЪУЭЗЫГЪЭУВЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм лъэпкъ хабзэхэр щагъэлъэгъуащ Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIа «Диалог культур» фестивалым.