КЪАЗАКЪЛАНЫ МУЗЕЙЛЕРИ ШИМАЛ КАВЗНЫ РЕСПУБЛКИАЛАРЫНДА АЧЫЛЛЫКЪДЫЛА

Ставрополь крайны къазакъланы тарыхларыны мультимедиялы музейини бёлюмлери Къабарты-Малкъарда, Чеченде, Шимал Осетия-Аланияда бла Дагъыстанда ачыллыкъдыла. Бу субъектлени барысында да Къазакъланы Терк аскер обществолары барды. Музейни башчысы Игорь Кочубеев айтханнга кёре, ала ишлерин быйыл сентябрьде башларыкъдыла.

Проектни авторлары миллетни тарыхыны эм адет-тёресини юсюнден видеоматериалланы VR форматда хазырлагъандыла. Анда къазакъланы общиналары къуралгъан кюнден башлап бюгюнлюкге дери къалай айныгъаныны, байрамларыны, магъаналы ишлерини юсюнден айтылады. Музейни оборудованиясы энчи 25 виртуальный шартланы кёргюзтген очкиледен бла мобильный шатёрдан къуралады.

Филиалланы къураргъа ахча – 900 минг сом - Росмолодёжь Шимал Кавказны коммерциялы болмагъан организацияланы араларында бардыргъан грант конкурсунда бёлюннгенди. 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына