ГРАЖДАНЛАНЫ МЮЛКЛЕРИНЕ НАЛОГ САЛЫУДА ЖАНГЫЛЫКЪЛА

Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерине кёре, адамланы транспорт средстволарына эмда жеринден тепдирилмеген мюлклерине озгъан жыл ючюн налогланы быйыл жангы тюрлениулеге тийишлиликде тергерикдиле.

Транспорт налогну юсюнден айтханда – ма былагъа:

• багъалары юч миллион сомдан атлагъан автомашиналаны тизмеси хайырланыллыкъды. Ол а РФ-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну сайтында басмаланнганды: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/6038f49ba705f/actua.... Ары тюшген машиналагъа налог 1,1 – 3 коэффициентле бла тергелликди;

• инсандан машинасы федерал законнга тийишлиликде сыйырылса, анга налог салыу женгил халда тыйыллыкъды. Алай болурча ол адам налог органнга заявление берирге керекди. Аны юсюне автомашинасы сыйырылгъанына шагъатлыкъ этген къагъытланы да къошуп;

• Налогну тергегенде, автомашина къайсы субъектде тура эсе да, аны законларына тийишлиликде ставкала эмда льготала хайырланыллыкъдыла.

Сёз жер налогну юсюнден бара эсе уа:

• къырал жер надзорну бардыргъан органла, тийишли объектлени хайырланыу эмда къоруулау жаны бла излемлеге бузукълукъ этилип, аланы кетерирге предписание берселе, налог жангы жорукъгъа (https://base.garant.ru/77698803/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_...) кёре тергелликди. Сёз мында эл мюлк категориягъа саналгъан жерни тийишли производствода хайырланмагъаныны юсюнден барады. Дагъыда предпринимательство бла кюрешиуде энчи къурулуш бардырыргъа, терекле орнатыргъа, иели мюлк неда бахча къураргъа деп бёлюннген жерлени юслеринден айтханда да иш алай боллукъду. Алада налог «башха тюрлю жерлеге» деген 1,5 процент ставка бла тергелликди. Кеси да бузукълукъ этилип башланнган неда ол ачыкъланнган кюнден тебиреп, тийишли орган ол кетерилгенине шагъатлыкъ этген айны биринчисине дери.

• жер участкала болгъан муниципалитетлени норматив актларына (федерал даражалы шахарланы законларына) тийишлиликде  налог ставкаланы эмда льготаланы системасында 2021 жылдан башлап кийирилген тюрлениуле хайырланыллыкъдыла;

• талай регионда жерлени къырал кадастр багъаларын чыгъаргъан, кеслери да былтыр кюч алгъан эсеплери хайырланыллыкъдыла. Ала бла жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринден (ЕГРН), МФЦ-дан неда Росреестрни сайтындан выписка алып шагъырейленирге боллукъду.

Адамланы мюлклерине салыннган налогну юсюнден айтханда:

• регионланы барында да аны тергегенде жеринден тепдирилмеген мюлкню кадастр багъасы хайырланыллыкъды. Бир-бир жерледе азайтыу коэффициентле бла:

- 0,2 – Севастопольда, кеси да налогну тёлеген биринчи жылда;

- 0,4 (2021 жылда уа ол 0,2 эди) – он регионда: Алтай эм Кърым республикалада, Алтай эмда Приморск крайлада, Волгоград, Иркутск, Курган, Свердловск, Томск областьлада, Чукотск автоном округда (алада бу налогну тергегенде, жеринден тепдирилмеген мюлкню кадастр багъасы экинчи жыл хайырланылады);

- 0,6 (2021 жылда уа – 0,4) – тёрт регионда: Дагъыстан эмда Шимал Осетия республикалада, Красноярск крайда, Смоленск областьда (алада налогну тергегенде, жеринден тепдирилмеген мюлкню кадастр багъасы ючюнчю жыл хайырланылады);

- бу налогну тергегенде, кадастр багъа юч эмда андан аслам жыл хайырланылгъан регионлада, аны ёсюую он процент бла чекленеди. Кеси да Налог Кодексни 378.2 статьясыны жетинчи пункту эмда ол статьяны онунчу пунктуну экинчи абзацы бла тохташдырылгъан тизмеге кирген объектлени санамай.

- 0,6 – налогу кадастр багъагъа кёре тергелген муниципалитетде (федерал даражалы шахарда) аны тёлеучю тёртюнчю налог кезиуден башлап къуралгъан объектге. Бу коэффициент аны ызындан келген налог тёлеучю кезиуде хайырланылады. (Башында сагъынылгъан объектле ары кирмейдиле).

• талай регионда жеринден тепдирилмеген мюлкню (2021 жылда кюч алгъан) къырал кадастр багъалары хайырланыллыкъдыла. Ала бла, башында айтханыбызча, ЕГРН-ден, МФЦ-дан неда Росреестрни сайтындан выписка алып шагъырейленирге боллукъду.

• муниципалитетлени норматив актларына (федерал даражалы шахарланы законларына) тийишлиликде  налог ставкаланы эмда льготаланы системасында 2021 жылдан башлап кийирилген тюрлениуле хайырланыллыкъдыла;

Тюрлениулени бары бла да ФНС-ни сайтында шагъырейленирге боллукъду. Аны адреси: https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м