ТАУЛАНЫ КЮНЮН БЕЛГИЛЕЙ

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология жарыкъландырыу бёлюмю аны бла байламлы тематика конкурс бардыргъанды.

Алай бла, Лашкута элни Маданият юйюню атындан аны «Тауланы юсюнден назмула» деген номинациясына Къартлыкъланы Лейла бла Мамуколаны Асият къатышхандыла. Бешинчи классны окъуучулары – ала Николай Гумилёвну бла Къулийланы Къайсынны назмуларын окъугъандыла. Жаш къызчыкъла башха-башха ёмюрлени эмда жерлени поэзиясын жууукълашдыргъандыла.

Бу номинациягъа дагъыда Тырныауузну орта школуну окъуучулары Аккыланы Керим, Оришева Ясмина, Саида Черникова, Хеда Бакаева эм Ирина Пятахина къатышхандыла. Огъары Бахсанда школну келечилери Гулийланы Малика, Ёзденланы Самира, Непеланы Мадина, Шинахова Алина, Ахматланы Амина, Джаппуланы Рахима, Жантууланы Раиса, Акъболатланы Расул, Кайчуланы Хадиджа бла Айша, Джаппуланы Малика, Жабелланы Айла, Кульчаланы Ислам, Мусукланы Мансур эмда Гежаланы Малика да назмуланы ариу, шатык окъугъандыла. Терс-Къолну орта билим берген учреждениясыны окъуучулары уа «Ишленнген сурат» номинацияда кеслери жарашдыргъан суратларын кёргюзтгендиле.

Миллет паркны келечилери конкурсха къатышханланы барына да ыразылыкъларын билдиргендиле эмда саугъала бергендиле.

Ахматланы Руслан, "Приэльбрусье" миллет парк.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.