ИГИ ОКЪУГЪАН САБИЙЛЕГЕ АХЧА САУГЪАЛА БЕРИЛЛИКДИЛЕ

Къабарты-Малкъарны Башчысы битеуроссей эм регионла аралы школ олимпиадаланы хорлагъанлагъа премияла бериуню юсюнден буйрукъ чыгъаргъанды.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны ахча саугъаларын школчуланы араларында бардырылгъан битеуроссей олимпиаданы ахыр кезиуюнде юч алчы жерни алгъанла, окъуучуланы араларында битеуроссей олимпиаданы регион кезиуюн хорлагъан 48 окъуучу, ана тилле бла байламлы бардырылгъан республикалы олимпиадаланы хорлагъан 7 школчу эм битеу билим берген учреждениялада окъуучуланы хазырлагъан 56 устаз аллыкъдыла.

КъМР-ни Башчысыны премияларына лауреат болгъанланы асламысы тыш къыраллы тилле, экология, тарых, обществознание эм адабият предметлени билгенле болгъандыла.   

Эсигизге салайыкъ, быйыл республиканы Башчысы биринчи кере школчуланы араларында битеуроссей эм регионла аралы олимпиадаланы хорлагъанлагъа эм аланы окъутхан устазлагъа ахча саугъала бериге оноуну биринчи кере этгенди.

Буйрукъ Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Парламентге этген Посланиясына тийишлиликде чыгъарылгъанды.

Быйыл май айда, Казбек Коков кесини баш программа документин туура эте, былай айтханды: «Фахмулу сабийлени миллет маданиятыбызгъа сейирлерин кёллендирирге керекди, ана тилни бла маданиятны окъутуугъа да. Ана тилни сакълау- ол бизни ёсюп келген тёлюлерибизни алында ниет борчубузду. Ол алай болур ючюн, биз не амалланы да этерге керекбиз». «Биз хар сабийни, школчуну фахмулулугъун ачыкъларгъа деп аллай борчланы салабыз. Ол къуру ырысхы-техника жалчытыу  бла байламлы тюйюлдю, мында асламысында методика жаны бла амалла, окъуучуну, устазны, юретиучюню да арымагъанлай-талмагъанлай харкюнлюк ишлери да уллу магъананы тутадыла. Окъургъа, билим алыргъа сюйгенлени ачыкълауну эм алагъа себеплик тапдырыргъа деп бардырылгъан ишледен бири, фахмулу сабийлеге деп къуралгъан школ олимпиадаладыла.

Ол себепден, бизни окъуучуларыбызны ол ишге кёллендирир эм кёрюмдюлерин ёсдюрюр амалладан бирине, юсюбюздеги жылдан тебиреп, школчуланы битеуроссей олимпиадаларыны ахыр кезиулерин хоралагъан окъуучула  эм аланы хазырлагъанла  50 мингишер сом аллыкъдыла. Алчы жерлени алгъанлагъа эм устазлагъа 25 мингишер сом тёленеди, битеуроссей олимпиаданы регион кезиуюню эм ана тилледен бардырылгъан республикалы олимпиаданы хорлагъанлагъа эм устазлагъа 15 мингишер сом берилликди», -деп айтылады посланияда.    

Шёндю бардырылгъан школ олимпиадаланы хоралгъанла ахча саугъаларын аллыкъдыла. КъМР-ни Башчысыны буйругъуна кёре, олимпиада да хоралагъанланы юсюнден тизме регионну оноучусуну сайтында https://glava.kbr.ru/ басмаланыпды.

 Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м