Солургъа сюйгенле Къабарты-Малкъарны сайлайдыла

Ростуризм Россей Федерацияны табийгъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден беш жерни белгили этгенди. Ары Россейни юг жанындан (Кърым бла Краснодар край), Шимал Кавказдан  (Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес), Уралдан (Башкъортостан бла Челябинск область) эм Алтай бла Карелия киредиле.
Жолоучула ол регионлагъа альпинизм бла кюреширге, тау тёппелеге чыгъаргъа эм табийгъатха къарап, бек бийик болмагъан жерледе айланыргъа, атлагъа минерге эм тау сууладан энишге къайыкъла бла тюшерге келиучюдюле. Аланы хар бирини кесини сюйген жери барды. Кавказда терк баргъан тау суулары, чучхурлары, кёллери бла ариу - аламат, бир жерде да къайтарылмагъан тарла, Челябинск областьда «Таганай» заповедник,  Алтайда — сейирлик ариу таула,Телецк кёл, чучхурла эм башха-башха ариу жерле бардыла,  деп билдиргендиле Ростуризмден.
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

28.06.2022 - 09:45

Жаш адамлагъа жашауда тийишли жер табаргъа, фахмуларын ёсдюрюрге мадарла къураллыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде билим  бериуде, медицинада, бизнесде, илмуда, спортда, эл мюлкде, жамауат ишде  жетишимли жашла эм къызла бла тюбешгенди.

28.06.2022 - 09:41

«ЖАШИЛ КОМПАНИЯ» ТОК БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫННГАНДЫ

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери  «Зеленая компания» эл мюлк предприятияны къошакъ халда   электрокюч бла жалчытхандыла.  Саулай алып айтханда, бюгюнлюкде

28.06.2022 - 09:40

УЧУЗ ИПОТЕКАНЫ АЛЫУДА ЖАНГЫ АМАЛЛА

«Льготалы ипотека» программаны болжалын быйыл 31 декабрьге дери созгъандыла. Бу программагъа 70 банк къатышады. Алада быллай кредитни жети процент ставкасы бла алыргъа боллукъду.

28.06.2022 - 09:40

ЮЙГЕ КЕЛГЕН ТАЗА СУУНУ НЕ СЫЛТАУЛА БЛА ТЫЯРГЪА БОЛЛУКЪДУЛА?

Адамланы юйлерине келген таза сууну бирде законсуз тыяргъа да боллукъдула.

28.06.2022 - 09:39

ТАБИЙГЪАТНЫ САКЪЛАУГЪА КЪОШУМЧУЛУКЪЛАРЫН ЭТЕДИЛЕ

Быйыл Къабарты-Малкъар заповедникде бардырылгъан добровольчество программагъа Орус география обществону «ЮНЭК» жаш тёлю клубуну келечилери бла Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла м