Солургъа сюйгенле Къабарты-Малкъарны сайлайдыла

Ростуризм Россей Федерацияны табийгъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден беш жерни белгили этгенди. Ары Россейни юг жанындан (Кърым бла Краснодар край), Шимал Кавказдан  (Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Къарачай-Черкес), Уралдан (Башкъортостан бла Челябинск область) эм Алтай бла Карелия киредиле.
Жолоучула ол регионлагъа альпинизм бла кюреширге, тау тёппелеге чыгъаргъа эм табийгъатха къарап, бек бийик болмагъан жерледе айланыргъа, атлагъа минерге эм тау сууладан энишге къайыкъла бла тюшерге келиучюдюле. Аланы хар бирини кесини сюйген жери барды. Кавказда терк баргъан тау суулары, чучхурлары, кёллери бла ариу - аламат, бир жерде да къайтарылмагъан тарла, Челябинск областьда «Таганай» заповедник,  Алтайда — сейирлик ариу таула,Телецк кёл, чучхурла эм башха-башха ариу жерле бардыла,  деп билдиргендиле Ростуризмден.
Бизни корр.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.