Республикада муниципал тийрелени тазалау жаны бла айлыкъ къураллыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла айлыкъ бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды. Ол жууукъ заманда регионнга контейнерле алырча 63 миллион сом чакълы бир бёлюнюрюгюн айтханды, бусагъатда тёрт минг контейнер, жюзден артыкъ кир-кипчик кетериу энчи техниканы автопаркы барды. 
Башчы чертгенича, кир-кипчикни кетериу жаны бла качестволу жумуш тапдырмазгъа сылтаула жокъдула, ишни къуралыулу бардырыргъа тийишлиди. Андан сора да, Казбек Коков муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматаларына сатыу-алыу эм асламлы аш этиу предприятияланы ТБО-ланы кетериу регион оператор бла келишимле къурау ишлерин тирилтирча эсгертгенди.
Бюгюнлюкде тюкенлени эм общепитлени асламысыны кир-кипчиклери кетерилгени ючюн былай алып къарагъанда, республикада жашагъанла тёлегенлерин эсге алып, Башчы Правительствогъа бу сорууну энчи тинтирге буюргъанды, андан сора да, муниципал тийреледе низамны сакъларгъа контроль этерге тийишлисин эсгертгенди.
Кенгешде миллет проектлени бардырыуну кезиулю эсеплери белгиленнгендиле. Республика аланы хайырланыу бла россей регионланы араларыныда алчы жерни сакълайды. Тозурагъан жашау журтладан кёчюрюу программа бла байламлы КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Къурулуш эм ЖКХ министерствосуна  ишлери эм кёп болгъан муниципал районлада къурулушну качествосуна къарау системаны къураргъа, подрядчикле бла къырал контрактлада белгиленнген заман болжалны бузмазча байламлыкъла жарашдырыргъа буюргъанды. 
«Муниципал сагъатха» КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Айырыу комиссиясыны председатели Вячеслав Гешев, биринчи вице-премьер Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс, муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары  къатышхандыла.
КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 
пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.