Республикада муниципал тийрелени тазалау жаны бла айлыкъ къураллыкъды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков регион Правительствогъа ыйыкъны ичинде республиканы тийресинде къаты кир-кипчикни кетериу жаны бла айлыкъ бардырыуну планыны проектин кёргюзтюрге буюргъанды. Ол жууукъ заманда регионнга контейнерле алырча 63 миллион сом чакълы бир бёлюнюрюгюн айтханды, бусагъатда тёрт минг контейнер, жюзден артыкъ кир-кипчик кетериу энчи техниканы автопаркы барды. 
Башчы чертгенича, кир-кипчикни кетериу жаны бла качестволу жумуш тапдырмазгъа сылтаула жокъдула, ишни къуралыулу бардырыргъа тийишлиди. Андан сора да, Казбек Коков муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматаларына сатыу-алыу эм асламлы аш этиу предприятияланы ТБО-ланы кетериу регион оператор бла келишимле къурау ишлерин тирилтирча эсгертгенди.
Бюгюнлюкде тюкенлени эм общепитлени асламысыны кир-кипчиклери кетерилгени ючюн былай алып къарагъанда, республикада жашагъанла тёлегенлерин эсге алып, Башчы Правительствогъа бу сорууну энчи тинтирге буюргъанды, андан сора да, муниципал тийреледе низамны сакъларгъа контроль этерге тийишлисин эсгертгенди.
Кенгешде миллет проектлени бардырыуну кезиулю эсеплери белгиленнгендиле. Республика аланы хайырланыу бла россей регионланы араларыныда алчы жерни сакълайды. Тозурагъан жашау журтладан кёчюрюу программа бла байламлы КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Къурулуш эм ЖКХ министерствосуна  ишлери эм кёп болгъан муниципал районлада къурулушну качествосуна къарау системаны къураргъа, подрядчикле бла къырал контрактлада белгиленнген заман болжалны бузмазча байламлыкъла жарашдырыргъа буюргъанды. 
«Муниципал сагъатха» КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Айырыу комиссиясыны председатели Вячеслав Гешев, биринчи вице-премьер Муаед Кунижев, КъМР-ни къурулуш эм ЖКХ министри Алим Бербеков, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс, муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары  къатышхандыла.
КъМР-ни Башчысыны бла 
Правительствосуну 
пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:04

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

06.07.2022 - 10:03

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

06.07.2022 - 10:00

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

06.07.2022 - 09:59

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла.

05.07.2022 - 09:57

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды.