Жолланы жангыртыу къыстауду

Росавтодор бла регионланы арасында келишимге кёре   «Регион, муниципал эм жер-жерли  магъаналы  автомобиль жолланы игилендириуге себеплик этиу» прогрмма бла  84 субъектге  бюджетден  30 миллиард сом бёлюннгенди.  Проектни чеклеринде  2000 километр чакълы 1000 объект тапландырыллыкъды. Аланы санында социал магъаналы трассала, магистральла эм жолла да бардыла. Саулай да регионлада 17,7 миллион квадрат метр жол жангыртыллыкъды.  
Къабарты-Малкъарны юсюнден айтханда, сагъынылгъан программагъа кёре 200 милион сом берилгенди. Анга бир къауум объектге тынгылы  ремонт этилликди – Акъ-Сууда-Жабо улу, Бахсанда -Почта,  Атажукинода - Кадзоков, Озрекде - Мир,  Нальчикде - Осипенко, Ашуров, Хасанияда - Улбаш улу, Кенжеде Катханов орамлагъа.  Алада  школла, садикле, больницала, колледжле  эм башха социал учрежденияла орналадыла. 
- Федерал бюджетден къаошакъ ахча берилгени планда болгъан участокланы алгъаракъ бошаргъа эм ишлени тынгылы  бардырыргъа онг тапдырлыкъды, -  деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 
Бюгюнлюкде сагъынылгъан участокланы кёбюсюнде  ишле башланнгандыла. Жангыртылгъан объектле  быйыл  кюзню ахырына битерге  керекдиле. 

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

22.01.2022 - 09:13

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды.

22.01.2022 - 09:12

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

22.01.2022 - 09:12

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 о

21.01.2022 - 09:30

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

21.01.2022 - 09:30

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду.