Жолланы жангыртыу къыстауду

Росавтодор бла регионланы арасында келишимге кёре   «Регион, муниципал эм жер-жерли  магъаналы  автомобиль жолланы игилендириуге себеплик этиу» прогрмма бла  84 субъектге  бюджетден  30 миллиард сом бёлюннгенди.  Проектни чеклеринде  2000 километр чакълы 1000 объект тапландырыллыкъды. Аланы санында социал магъаналы трассала, магистральла эм жолла да бардыла. Саулай да регионлада 17,7 миллион квадрат метр жол жангыртыллыкъды.  
Къабарты-Малкъарны юсюнден айтханда, сагъынылгъан программагъа кёре 200 милион сом берилгенди. Анга бир къауум объектге тынгылы  ремонт этилликди – Акъ-Сууда-Жабо улу, Бахсанда -Почта,  Атажукинода - Кадзоков, Озрекде - Мир,  Нальчикде - Осипенко, Ашуров, Хасанияда - Улбаш улу, Кенжеде Катханов орамлагъа.  Алада  школла, садикле, больницала, колледжле  эм башха социал учрежденияла орналадыла. 
- Федерал бюджетден къаошакъ ахча берилгени планда болгъан участокланы алгъаракъ бошаргъа эм ишлени тынгылы  бардырыргъа онг тапдырлыкъды, -  деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан. 
Бюгюнлюкде сагъынылгъан участокланы кёбюсюнде  ишле башланнгандыла. Жангыртылгъан объектле  быйыл  кюзню ахырына битерге  керекдиле. 

Магометланы 
Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

06.07.2022 - 10:04

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

06.07.2022 - 10:03

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

06.07.2022 - 10:00

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

06.07.2022 - 09:59

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла.

05.07.2022 - 09:57

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды.