СОЛУРГЪА СЮЙГЕНЛЕ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАРНЫ САЙЛАЙДЫЛА

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди. Ары Россейни юг жанындан (Кърым бла Краснодар край), Шимал Кавказдан  (Дагъыстан, Къабарты-Малкъар, Карачай-Черкесия), Уралдан (Башкортостан бла Челябинск область) эм Алтай бла Карелия киредиле.

Жолоучула ол регионлагъа альпинизм бла кюреширге, тау тёппелеге чыгъаргъа эм табигъатха къарап, бек бийик болмагъан жерледе айланыргъа, атлагъа минерге эм тау сууладан энишге къайыкъла бла тюшерге келиучюдюле. Аланы хар бирини кесини сюйген жери барды. Кавказда терк баргъан тау суулары, чучухурлары, кёллери бла ариу - аламат, бир жерде да къайтарылмагъан тарла, Челябинск областда «Таганай» заповедник,  Алтайда — сейирлик ариу таула,Телецк кёл, чучхурла эм башха башха ариу жерле бардыла,  деп билдиргендиле Ростуризмден.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа