Нальчикден Стамбулгъа – тюзюнлей

Быйыл 3 сентябрьден Нальчикден самолёт бла тюзюнлей Стамбулгъа учаргъа онг барды. Авиарейсни «Nordwind» компания бардырады. Тюркге Boeing 737-800 самолётда баш, орта эм байрым кюнледе учаргъа боллукъду.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.
Стамбул Тюркню эм уллу шахарыды, ол къыралны экономика, турист арасыды. Анда эки аэропорт барды: «Стамбул» халкъла аралы   эмда Сабих Гёкчен атлы. Аладан адамланы жюрютген пассажир транспорт иги айныгъаныны хайырындан рейслени бирге келишдирирге тынч болады. 
Стамбулдан Нальчикге   самолётла баш кюн 9 сагъат 45 минутда, орта кюн 22 сагъат 45 минутда учадыла. Нальчикден рейс баш кюн 13 сагъатда, байрым кюн а 2 сагъатда болады. Жолгъа 2 сагъат бла 15 минут къоратылады. 
«Nordwind» авикомпанияны тарихлерине кёре, билетни багъасы 3900 сомду. Алай толу билдириуню компанияны  сайтында алыргъа боллукъду: www.nordwindairlines.ru. Нальчикни аэропортуну сайтында «Рейслени тизмеси» бёлюмде да  басмаланыпдыла тийишли шартла: http://nalchik-airport.ru/. 

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.09.2023 - 09:25

ТИРЛИКНИ КЪАЙГЪЫСЫН БЮГЮНДЕН ЭТЕРГЕ

Бирси битимле бла бирге жилекле бериучю юлкюле да бу кюнледе кеслерин къышха хазырлайдыла. Аны себепли андан экинчи жыл да тирлик алыргъа сюе эсек, ол битимлеге да болушургъа борчлубуз.

24.09.2023 - 09:25

НАЛЬЧИК КУРОРТНУ БИРИНЧИ АТЛАМЛАРЫ

Къабарты-Малкъар Республика Кавказ тауланы айбатлы тиклеринде, Терк сууну сол жанында орналады. Тамашалы табийгъаты, дарманлы хауасы адамны саулугъуна хайырлыдыла.

24.09.2023 - 09:25

МЕНИ ЁХТЕМЛЕНДИРГЕН АЙБАТ ТАУ ЭЛ

Къабарты –Малкъарны  эм  ариу  эллеринден  бирине Ташлы-Тала  саналады.  Эл  тюз  жерде  орналгъанлыкъгъа,  тёгерегин къаяла къуршалайдыла.  Тенгизден 1119 метр   бийикдеди.

23.09.2023 - 12:35

ЖЕТИШИМЛИ БОЛУРГЪА ЮЙРЕННГЕНДИЛЕ

КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында «Кесинги келир заманынгы къура» деген ат бла ишчи оюн озгъанды. Ол «Сбербанк» ПАО-ну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла бардырылгъанды.

23.09.2023 - 10:05

ЖАНГЫ СЕКЦИЯЛА АЧЫЛГЪАНЫ – ЖАШ АДАМЛАГЪА СЕБЕПЛИК

Спортну талай тюрлюсюнден - ауур атлетикада, грек-рим тутушууда, каратеде, боксда, пауэрлифтингде - Олимпиада оюнланы призёрлары, дунияны, Европаны, къыралны, даражалы халкъла аралы эришиулени кёп