Нальчикден Стамбулгъа – тюзюнлей

Быйыл 3 сентябрьден Нальчикден самолёт бла тюзюнлей Стамбулгъа учаргъа онг барды. Авиарейсни «Nordwind» компания бардырады. Тюркге Boeing 737-800 самолётда баш, орта эм байрым кюнледе учаргъа боллукъду.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.
Стамбул Тюркню эм уллу шахарыды, ол къыралны экономика, турист арасыды. Анда эки аэропорт барды: «Стамбул» халкъла аралы   эмда Сабих Гёкчен атлы. Аладан адамланы жюрютген пассажир транспорт иги айныгъаныны хайырындан рейслени бирге келишдирирге тынч болады. 
Стамбулдан Нальчикге   самолётла баш кюн 9 сагъат 45 минутда, орта кюн 22 сагъат 45 минутда учадыла. Нальчикден рейс баш кюн 13 сагъатда, байрым кюн а 2 сагъатда болады. Жолгъа 2 сагъат бла 15 минут къоратылады. 
«Nordwind» авикомпанияны тарихлерине кёре, билетни багъасы 3900 сомду. Алай толу билдириуню компанияны  сайтында алыргъа боллукъду: www.nordwindairlines.ru. Нальчикни аэропортуну сайтында «Рейслени тизмеси» бёлюмде да  басмаланыпдыла тийишли шартла: http://nalchik-airport.ru/. 

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.06.2023 - 10:01

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды.

04.06.2023 - 09:03

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз.

03.06.2023 - 10:01

СЮЙМЕКЛИКНИ АЧЫ КЮЧЮ

Хапар

03.06.2023 - 09:03

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады.

02.06.2023 - 15:19

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды.