Нальчикден Стамбулгъа – тюзюнлей

Быйыл 3 сентябрьден Нальчикден самолёт бла тюзюнлей Стамбулгъа учаргъа онг барды. Авиарейсни «Nordwind» компания бардырады. Тюркге Boeing 737-800 самолётда баш, орта эм байрым кюнледе учаргъа боллукъду.  Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.
Стамбул Тюркню эм уллу шахарыды, ол къыралны экономика, турист арасыды. Анда эки аэропорт барды: «Стамбул» халкъла аралы   эмда Сабих Гёкчен атлы. Аладан адамланы жюрютген пассажир транспорт иги айныгъаныны хайырындан рейслени бирге келишдирирге тынч болады. 
Стамбулдан Нальчикге   самолётла баш кюн 9 сагъат 45 минутда, орта кюн 22 сагъат 45 минутда учадыла. Нальчикден рейс баш кюн 13 сагъатда, байрым кюн а 2 сагъатда болады. Жолгъа 2 сагъат бла 15 минут къоратылады. 
«Nordwind» авикомпанияны тарихлерине кёре, билетни багъасы 3900 сомду. Алай толу билдириуню компанияны  сайтында алыргъа боллукъду: www.nordwindairlines.ru. Нальчикни аэропортуну сайтында «Рейслени тизмеси» бёлюмде да  басмаланыпдыла тийишли шартла: http://nalchik-airport.ru/. 

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.05.2022 - 09:11

БИР КИШИ ДА, БИР ЗАТ ДА УНУТУЛМАГЪАНДЫ

Элбрус районну билим бериу учрежденияларында «Аскерчини анасыны жюреги» деген жигитлик-патриот акция бардырылады.

23.05.2022 - 09:10

ФИЛЬМЛЕНИ АСЛАМЫСЫ ЖАШ ТЁЛЮГЕ АТАЛЫПДЫЛА

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду.

23.05.2022 - 09:09

БИЗНИ ОМАР

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ артисти Отарланы Магометни жашы Омар ХХ ёмюрню 30-чу жылларындан башлап 2002 жылда 22 майда бу дуниядан кетгинчи, жыргъа баш уруп: «Сен ёмюрде ёлмегин!» – деп жашагъанды.

22.05.2022 - 09:35

ТИЛИБИЗНИ, ТИНИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ТИШИРЫУЛАРЫБЫЗГЪА БАШ УРАМА

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хизирни къызы юйретеди. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди.

22.05.2022 - 09:35

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА АХЧА САУГЪАЛА

Республиканы Спорт министерствосу билдиргеннге кёре, бу кюнледе Нальчикде Къабарты-Малкъар университетни спорткомплексинде каратэ кёкюсинкайдан КъМР-ни тёрели онбиринчи кубогу ётгенди.