«Жашауда, ишимде да эм биринчи адамлыкъны багъалайма»

Бюгюнлюкде Нальчикни курорт тийресинде орналгъан юч жулдузлу «Маяк» санаторий  тири айный баргъан биригиуледен бириди. Анга 2004 жылдан бери Саулукъ сакълау бёлюмню  бийик категориялы врачы эм КъМР-ни сыйлы врачы Мамайланы Галина Магомедовна башчылыкъ этеди. Биз аны бла учрежденияны ишини юсюнден толуракъ билирча, ушакъ этгенбиз. 

- Галина Магомедовна, кесигизни юсюгюзден айтсагъыз эди?  
- Мен Быллымда туугъанма. Атам Толгъурланы Магомед элни колхозуну управляющийи болуп тургъанды, ол мюлкню айныууна уллу къыйын салгъанды. Анам Ёзденланы Зарият юйню тутханды, бизни ёсдюргенди. 
 Школдан сора Къабарты-Малкъар къырал университетде медицина бёлюмню бошагъанма.  Нальчикни 1-чи номерли клиника больницасында кардиолог болуп жети жыл уруннганма, ол санда реанимациясында да. Мында ахшы сынам алгъаным артда ишимде да  кёп кере болушханды.   
- Санаторийге башчылыкъ этип къалай башлагъансыз эмда  биринчи заманда къыйынмы эди?
- Сабийле туугъанларындан сора, амалым алай болуп, Калмыков атлы санаторийге ишлерге келген  эдим. Мында  терапевт, аллерголог эм  бёлюмню таматасы болуп  онеки жылны  ишлегенме.  2004 жылда уа «Санаторий «Маяк» учреждениягъа  таматагъа айырылгъанма. Ол  «Эльбрус» санаторийни корпусларындан бири болгъанды, реорганизациядан сора  уа ол  жети жылны  ишлемей тозураргъа жетгенди. Ары дери уа мында бир кезиуде чечен урушдан къачаргъа тюшгенле да жашап тургъандыла. Мен бери келген жылда республиканы таматаларыны башламчылыгъы бла   къыстау ремонт бардырыла тура эди. Бир къауум замандан КъМР-ни Правительстволу комиссиясы тамамланнган жумушланы къабыл этгени бла ичинде ишлерге да эркинлик бериледи.
Болсада мында къуру къабыргъаладан сора зат жокъ эди. Ол себепден кесими кючюм бла, башхала да болушуп, газ ётдюреме, гара суу келирча быргъы тартдырама. Жети-сегиз айгъа автоном халда ишлерча котельня сюелтилинеди, сууну эм балчыкъны амалы бла багъарча онгла къураладыла, бассейн ишленеди, ашхана жарашдырылады. Алай бла терезе жабыуладан башлап, мебельни, энчи медицина оборудованияны эм башха аберилени да кесим сатып алып айланнганма. Биринчи заманда аслам затны ёнкючге, рассрочкагъа алыргъа да тюшгенди.  
Хар не хазыр болгъанындан сора, медицинада иш бардырыргъа документлени хазырлап, Москвагъа барып, лизензия алама. Ызы бла 140 адам солурча биринчи тендерни да къытама. Алай бла 2005 жылда 5 январьда учреждение ишлеп тебирейди. Андан бери биз бир да тохтамай толу кючюбюз бла къармашабыз. 2015 жылда жаланда къоранчла келтирген «Нарзан» санаторийни да кесибизге къошханбыз. Анга да кеси кючюбюз бла  ремонт этгенбиз. 
«Санаторий «Маяк»  архитектура жаны бла адам сейир этерча ариуду. Аны тарыхы да байды, юйню XIX ёмюрлени ахырында Долинский ишлегенин кёпле билмейдиле, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде уа госпиталь болуп тургъанды. Арбазында биз олтургъан бир къатлы офис а Фёдор Шаляпинни дачасы болуп тургъанды. Ол агъачдан ишленнген, жылла бла тозурагъан юйчюк эди. Аны ючюн, специалистлени табып, ол комплексге келиширча жангыдан тынгылы ишлетирге тюшгенди.    
-  Сизге солургъа келгенле кёпмюдюле, ала къайсы регионладан эм  тыш къыралладандыла? 
- Къонакъланы 80 проценти  Москваны келечилеридиле, андан сора Челябинск, Астрахань, Новгород, Липецк, Къазан эм башха уллу шахарладан да кёп  бардыла. Пандемия башланнгынчы Германиядан, Юг Кореядан да  келе тургъандыла. Солуучуларыбызны арасында бизге тёрт, беш къайтханла да бардыла. Бусагъатда къайсы тюрлю клиентни да ыразы этерча онгубуз барды. Ол санда «люкс», «полулюкс», «стандарт» эм «эконом» номерле ишлейдиле.      
- Сизде саулукъгъа багъыугъа, тийишли аш-суу бла жалчытыугъа  да аслам бурулады, болсада конкуренция жаны бла болум къалайды?  
- Конкуренцияны юсюнден айтханда, регионда санаторияланы бир бирден артыкъ уллу башхалыкълары жокъду. Бизде адамны саулугъун кючлерча эм тынгылы солурча неда барды.  Штатыбызда  болмагъан специалист жокъду,  аланы бир къаууму тышындан келип да ишлейдиле. Тюрлю-тюрлю тинтиуле бардырырча аппаратла эм оборудование да  хайырланыладыла. Быйыл коронавирусдан ауругъанлагъа реабилитация бардырырча туздан энчи  камера ишлегенбиз. Солугъанла  хакъсыз гара суу ичерча мадар да этилгенди. 
 Аш-сууну юсюнден айтханда да, хар саусузну  кесини диетасы болады. Алагъа бир тюрлю продукт жарашмазгъа боллукъду, неда кюннге ючню  орунуна  алты кере ашаргъа тюшеди. Ол затланы къайсы санаторияда да билирге борчлудула. 
- Сизде ишлегенлени юслеринден да айтсагъыз эди? 
- Кадрланы юсюнден айтханда,  бюгюнлюкде учрежденияда 91 адам къармашады. Аланы санында мени бла Калмыков атлы санаторияда ишлегенле да иги кесек бардыла. Ол санда 17 врач, 18 повар, котельняны операторлары, арбаз сыйпаучула, водительле, складда ишлегенле, дежурныйле, горничныйле эм башхала. Аланы иш хакълары республикада жюрюген орта эсепден  уллуракъды.
- Келир заманда къаллай муратларыгъыз бардыла? 
- Бусагъатда солургъа келгенлени арасында бийик категориялы болумну излегенле аслам бардыла. Бир-бирледе кесибизде аллай жерле жетмегенлери ючюн клиентлерибизни башхалагъа ашырып тургъанбыз. Ол себепден  мекямны  ючюнчю этажында аллай  60-70 жатар жерлери бла отоула къурар муратыбыз барды. Тийишли проектни хазырлай турабыз. Аны бардырыргъа льгота халда ёнкюч алыргъа умутубуз да барды. 
- Жетишимлигигизни тасхасы недеди эмда асламысында не затха эс бурасыз? 
- Бюгюннгю излемледен артха къалмазча билимими ёсдюрюрге кюрешгенлей турама. Ишимде   Интернетни, социал сетьлени да хайырланама. Россейде эм тыш къыраллада бардырылгъан халкъла аралы форумлагъа, симпозиумлагъа  эм кёрмючлеге,  онг болуп, бармай къалмайма. Кёп кере докладчик да болгъанма. Жарсыугъа, арт заманда да коронавирусну хатасындан алагъа  тюзюнлей халда  къатышыргъа тюшеди. Не заманда да иги болургъа, жангы муратла салыргъа, алагъа жетиширге итинирге къоркъмазгъа керек сунама. 
Кесими ишимден сора да,   КъМР-ни Курортла эм туризм министерствосуну бла Монополиягъа къажау федерал службаны жамауат консультатив советине, Сатыу-алыу палатаны активини санына киреме эм  «Деловая Россия» организацияны да келечисиме. 
Алгъын адамны   профессонал жанына бегирек  эс бургъанма. Энди уа жашауда, ишде да инсанны  адамлыгъын бек   багъалайма. 
- Юйюрюгюзню юсюнден айтсагъыз эди?
- Эки къыз ёсдюргенме. Тамара врач усталыкъ алгъанды, бусагъатда юйюрю бла Канадада жашайды. Жаннета экономистди, предпринимательлик бла кюрешеди.  

МАГОМЕТЛАНЫ Сулейман.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.