Бийик сезимле бла башланнган окъуу жыл

Сабийлени окъуу жыллары башланнганлы кёп болмайды.  Нальчикни 14-чю номерли гимназиясыны директору Римма Жамборова газетни корреспондентине билдиргенине кёре, анда быйыл 1920 жаш бла къыз билим аллыкъдыла. 
Республиканы бирси  школларындача, мында  окъутуу шёндю санитар-эпидемиология болумлагъа кёре къуралады. Биринчи къонгуроу бу жол жаланда 1-чи классда окъурукъ жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа эшитдирилген эди. Ала уа быйыл алты класс боладыла. 
Биринчи сентябрьде линейкада, тёреде болуучусуча, Россей Федерацияны эмда Къабарты-Малкъарны къырал гимнлери согъулгъанды.  Аллай эм анга кёре башха юлгюле ёсе келген тёлюню Ата  журтларына, республикабызгъа сюймекликлерин, патриот сезимлерин айнытыргъа, кючлерге бютюн алландырадыла.   
Къызчыкъла бла жашчыкъла школгъа келген кюнлеринде окъуна назмуланы шатык айтханлары эм «Буратино» жомакъдан къысха оюн кёргюзтгенлери уа ол унутулмазлыкъ кезиуню бютюн хычыуун такъыйкъасы болгъанды.
Римма Жамборованы белгилегенине кёре, мектепде окъуучулагъа тийишли билим алыргъа битеу онгла къуралгъандыла, сынамлы устаз къауум да ол жаны бла уллу иш бардырады.
Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

14.06.2024 - 16:37

ШУЁХЛУКЪНУ ТОХТАШДЫРЫРЧА - ЖЫЙЫЛЫУЛА

Июньну биринчи жарымында, Спорт министерствосундан билдиргенлерича, республикада дзюдодан халкъла аралы жыйылыула бардырылгъандыла, алагъа Бразилиядан, Къытайдан, Къазахстандан бла Къабарты-Малкъар

14.06.2024 - 15:02

ВОДИТЕЛЬНИ КЕСИ БЛА БОЛУРГЪА КЕРЕК ЗАТЛА Главные вкладки

Жоллада жюрюуде жорукълада водительлени къаллай борчлары болгъаны жик-жиги бла белгиленеди.

14.06.2024 - 09:03

БУ АЙДА КЮЧ АЛГЪАН ТЮРЛЕНИУЛЕ

- СВО-да ауур жаралы болгъанланы биринчи июньдан башлап, улоула бла жалчытып тебирерикдиле.

14.06.2024 - 09:03

УЛОУНУ САТХАНДА НАЛОГ ТЁЛЕРГЕ КЕРЕКМИДИ?

Фатар, улоу, башха не тюрлю мюлк сатханда окъуна налог тёлерге керекди. Аны ёлчеми – 13 процентди. Бир жылгъа ишлеген хайыр 5 миллион сомдан кёп эсе уа – 15%.

14.06.2024 - 08:54

КЪАЯЛАГЪА ЁРЛЕУЧЮЛЕНИ ФЕСТИВАЛЫ

8 июньда «Россейни къаялары. Эльбрус-2024» деген жайны эм уллу фестивалы башланнганды. Россейни Къаялагъа ёрлеуню бла Альпинизм федерациялары бирлешип алай къурагъандыла бу фестивальны.