Бийик сезимле бла башланнган окъуу жыл

Сабийлени окъуу жыллары башланнганлы кёп болмайды.  Нальчикни 14-чю номерли гимназиясыны директору Римма Жамборова газетни корреспондентине билдиргенине кёре, анда быйыл 1920 жаш бла къыз билим аллыкъдыла. 
Республиканы бирси  школларындача, мында  окъутуу шёндю санитар-эпидемиология болумлагъа кёре къуралады. Биринчи къонгуроу бу жол жаланда 1-чи классда окъурукъ жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа эшитдирилген эди. Ала уа быйыл алты класс боладыла. 
Биринчи сентябрьде линейкада, тёреде болуучусуча, Россей Федерацияны эмда Къабарты-Малкъарны къырал гимнлери согъулгъанды.  Аллай эм анга кёре башха юлгюле ёсе келген тёлюню Ата  журтларына, республикабызгъа сюймекликлерин, патриот сезимлерин айнытыргъа, кючлерге бютюн алландырадыла.   
Къызчыкъла бла жашчыкъла школгъа келген кюнлеринде окъуна назмуланы шатык айтханлары эм «Буратино» жомакъдан къысха оюн кёргюзтгенлери уа ол унутулмазлыкъ кезиуню бютюн хычыуун такъыйкъасы болгъанды.
Римма Жамборованы белгилегенине кёре, мектепде окъуучулагъа тийишли билим алыргъа битеу онгла къуралгъандыла, сынамлы устаз къауум да ол жаны бла уллу иш бардырады.
Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

08.06.2023 - 12:25

ТАСХАНЫ САТХАНЛАНЫ - ЖУУАПХА

РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл апрель айда къол салгъан законнга тийишлиликде жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден информацияны сатыу эмда жалгъан сайтла къурау ючюн административ жууаплылы

08.06.2023 - 10:01

ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди.

08.06.2023 - 09:03

ЖУМУШЛАНЫ ТАМАМЛАУЧУЛАРЫБЫЗ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Россей Федерацияны Экономиканы айнытыу министерствосу къыралда кёп жумушланы тамамлагъан араланы (МФЦ) былтыр ишлерини къыйматлылыгъыны рейтингин къурагъанды.

07.06.2023 - 12:25

ЖАШЛА ЮЙЮР КЪУРАРГЪА СЮЕМИДИЛЕ?

Юйюр жамауатны кесегиди, аны къурагъан мурдорду. Арт жыллада анга къыралны жанындан уллу эс бурулады, юйюрню магъаналылыгъы 2020 жылда Конституциягъа кийирилген тюрлениуледе бютюнда кёрюнеди.

07.06.2023 - 10:01

РЕСПУБЛИКАГЪА ТУРИСТЛЕЧА КЪАЙТЫРЫКЪДЫЛА

Россейни  регионларында  туристлеге алыкъа артыкъ белгили болмагъан жерлени ачар, айтхылыкъ жерлерин да энтта бир кере кёргюзтюр мурат бла блогерле Екатерина эм Дмитрий Козловла Къабарты-Малкъаргъа