Къыйынларына – тийишли багъа

Бу кюнледе «Къабарты-Малкъар Республиканы профсоюз организацияларыны биригиую» союзну юйюнде къууанчлы иш болгъанды. Анда, Физкультурачыны кюнюне жоралап, Къабарты-Малкъарны спортуну ветеранлары саугъаланнгандыла. Аланы алгъышларгъа КъМР-ни профсоюзларыны таматасы Фатимат Амшокова эмда физкультура эм спорт жаны бла ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну председатели Александр Заруцкий келгендиле.
Саугъаланнганланы араларында Аттасауланы Мухарны жашы Магомет да барды. Ол Бабугентде жашайды, Черек районда сабий спорт школда къыркъ жылдан аслам заманны ишлегенди, кёп тёлюлени спорт бла кюреширге талпындыргъанды.
Къашхатаудан дагъыда ауур атлетикадан СССР-ни спортуну устасы, Нальчик шахарда спортну ветеранларыны советини таматасы Уяналаны Биязуркъаны жашы Владимир да белгиленнгенди.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.06.2022 - 15:58

«Ташла тынгылауукъ болгъанлыкъгъа, биз билмеген кёп затны сакълайдыла»

Журналист жолла кёп сейир затла бла тюбешдиредиле. Бу жол да алай болгъанды. «Заман» газетни ишчилери Османланы Хыйса, Шауаланы Разият бла мен, бирге Бахсан ауузуна бара, Жанхотияда тохтайбыз.

29.06.2022 - 09:45

Парламентлени араларында байламлыкъланы кючлей

Быйыл 24 июньда Къабарты-Малкъарны Парламентини бла Санкт-Петербургну Законла чыгъарыучу жыйылыууну  араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимге къол салыннганды. 

29.06.2022 - 09:45

Инсанланы тозурагъан юйледен кёчюрюуге – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда адамланы тозурагъан  юйледен кёчюрюуню программасы къалай толтурулгъаны тинтилгенди. 

29.06.2022 - 09:45

Барысы да майдалла алгъандыла

Озгъан байрым кюн Нальчикде Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны арасыны арбазында Битеуроссей олимпиада кюннге жораланнган байрам ётгенди.

29.06.2022 - 09:15

«Къарыуну туугъан журтума, халкъыма, сабийлериме сюймекликде алама»

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков федерал, республикалы эм муниципал асламлы информация органланы келечилери бла кезиулю пресс-конференция бардыргъанды.