Къыйынларына – тийишли багъа

Бу кюнледе «Къабарты-Малкъар Республиканы профсоюз организацияларыны биригиую» союзну юйюнде къууанчлы иш болгъанды. Анда, Физкультурачыны кюнюне жоралап, Къабарты-Малкъарны спортуну ветеранлары саугъаланнгандыла. Аланы алгъышларгъа КъМР-ни профсоюзларыны таматасы Фатимат Амшокова эмда физкультура эм спорт жаны бла ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну председатели Александр Заруцкий келгендиле.
Саугъаланнганланы араларында Аттасауланы Мухарны жашы Магомет да барды. Ол Бабугентде жашайды, Черек районда сабий спорт школда къыркъ жылдан аслам заманны ишлегенди, кёп тёлюлени спорт бла кюреширге талпындыргъанды.
Къашхатаудан дагъыда ауур атлетикадан СССР-ни спортуну устасы, Нальчик шахарда спортну ветеранларыны советини таматасы Уяналаны Биязуркъаны жашы Владимир да белгиленнгенди.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.