Жюзжыллыкъ ветеранны кёре баргъандыла, махтау сёзле айтхандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни сыйлы агроному, Уллу Ата журт урушну ветераны Николай Евтушенкону жокълагъанды. Анга тюнене 100 жыл толгъанды.
-Бюгюннгю юбилейигиз бла жюрегимден къызыу алгъышлайма, сизге Къабарты-Малкъар Республикада мамырлыкъны сакълаугъа, экономиканы айнытыугъа уллу къыйын салгъаныгъыз ючюн жюрек ыразылыгъымы билдиреме,- дегенди Казбек Коков.
Николай Евтушенко республиканы Башчысына бла аны жамауатына мамырлыкъ, монглукъ, насып тежегенди.
Аты айтылгъан ветеранны алгъышларгъа дагъыда КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов келгендиле. Ала юбилярны эл мюлкде жетишимлерини юсюнден айтхандыла.
Николай Евтушенко фронтха тюз да Уллу Ата журт уруш башланнганлай кетгенди. Ленинградны къуршоудан азатлаугъа, Курск дугада сермешлеге, Днепрден уруш бла ётюуге, Висло-Одер эмда Берлин операциялагъа къатышханды. Этген жигитлиги ючюн Ата журтну экинчи даражалы, Махтаулукъну ючюнчю даражалы орденле, «За отвагу», «За боевые заслуги», «Ленинградны къоруулагъаны ючюн» , «Праганы азатлагъаны ючюн», «Германияны хорлагъаны ючюн» майдалла бла да саугъаланнганды.
Ол республиканы агропромышленность комплексинде кёп жылланы уруннганды, эл мюлк илмуланы докторуду, иги кесек илму ишни авторуду, халкъ мюкню аягъы юсюне салыуда да аны юлюшю уллуду. Урушдан сора жыллада КъМАССР-ни Май районуну мамукъ ёсдюрген бёлюмюнде баш агроном болуп ишлегенди, Майскийде машина-трактор станцияда уруннганды, «Красная нива» колхозгъа башчылыкъ этгенди.
1974-1987 жыллада Николай Евтушенко КъМАССР-ни Министрлерини Советини Председателини орунбасарыны къуллугъунда ишлегенди. Артда Нальчикде Нартюхню битеуроссей илму-излем институтуну директору, ызы бла уа баш консультанты болуп тургъанды.
Бюгюн Николай Никитович кёп шуёхларыны, коллегаларыны, жууукъларыны да сау ёмюрню кесине сыйындыргъан юбилейи бла алгъышлауларына къууанады, жыл саныны бийиклигинден дуниягъа огъурлу кёзден, таукеллик бла къарайды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.
Поделиться: