Экология болумну игилендирирге алланып

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай муниципалитетде санитар болум игилендирилликди эм тёгерек-башны жашиллендир мадар да этилликди.
Акциягъа къатышханла эллени тийрелерин, череклени, жолланы жагъаларын тазаларыкъдыла, терекчикле орнатырыкъдыла, эсгертмелени, мемориалланы эм учрежденияла бла предприятияланы эм башха жерлени да тап халгъа келтирликдиле.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: