Къутхарыучуланы онглары танг ёсгенди

Россейни МЧС-ини регионда Баш управлениясыны башчысы ич службаны генерал-майору Михаил Надежин биринчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу отрядны къыйын болумлада ишлеуге хазырлылыгъын тинтгенди. Ол бёлюмде оператив иш къалай къуралгъанына, энчи техниканы халына да къарагъанды.
Ишчи жолоучулукъну кезиуюнде къутхарыу аралагъа АЦ 6,0-40 автоцистернала берилгендиле. Алагъа 6 тонна суу бла 360 литр от ёчюлтген кёмюк сыйынадыла. Быллай оборудованияны болушлугъу бла авария-къутхарыу ишлени бютюн хайырлы бардырыргъа, ДТП-да ачыгъанланы улоуну тюбюнден чыгъарыргъа, тюрлю-тюрлю конструкцияланы ачаргъа боллукъду. Ала бла къыйын жерлеге кирирге жарагъаныны эм кёп суу сыйындыргъанларыны хайырындан а къутхарыу жумушланы узакъ эм суу болмагъан районлада да тамамларгъа жарарыкъды.
От ёчюлтюу-къутхарыу ара КАМАЗ (43118) шассини мурдорунда ишленнген насос станция къоллу да болгъанды. Бу автомобиль бла от тюшген жерге къутхарыучуланы, техника сооруженияланы терк жетдирирге, суу узакъда болгъан жерледе отну ёчюлтген веществоланы магистраль ызла бла автонасослагъа бла цистерналагъа ётдюрюрге, от уллу участкада жана эсе уа, аслам сууну жыяргъа жарарыкъды.
19-чу номерли бёлюм а КАМАЗ (43114) шассиде ишлеген автобасхыч бла жалчытылыннганды. Аны бла къутхарыучуланы бла энчи техниканы 30 метр бийикликге жетдирирге боллукъду. Эм жууукъ заманда жангы техника дежурствогъа салынырыкъды, аны алыргъа ахча федерал бюджетден берилгенди, деп билдиредиле МЧС-ни Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: