Шёндюгю технологияла - жамауат къоркъуусузлукъну сакълауда

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бу кюнледе Synesis халкъла аралы ИТ-компанияны (Беларусь) келечилери бла тюбешгенди. Бу ишге республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, цифралы айнытыу министр Ислам Ашхотов, промышленность, энергетика эм сатыуалыу министр Шамиль Ахубеков, къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министр Алим Бербеков да къатышхандыла.
Ал сёзюнде Мусукланы Алий былтыр сентябрьде этилген Правительствола аралы келишимни чеклеринде бизни республиканы Беларусь бла байламлыкъланы, ол санда информациялы технологияла эмда инновацияла сфералада, айнытыргъа эмда кенгертирге сейири болгъанын чертгенди.
Synesis компания «акъыллы» шахарла эмда цифралы къыралла къурау жаны бла белгили экспертге саналады. Ол жамауат билдириулени къоркъуусузлу жибериуню, киберкъоркъуусузлукъ эм башха сфералада аслам проект тындыргъанды. Жалгъан интеллект, аслам информацияны сакълау эмда жарашдырыу тинтиуле бла кюрешеди.
Компанияны келечилери цифралы продуктларыны презентациясын бардыргъандыла. Белгилеп айтханда, къыралда эмда регионда жамауат къоркъуусузлукъгъа кёз-къулакъ болгъан Kipod деген платформа кёргюзтюлгенди. Айтханларына кёре, ол жалгъан интеллектни мурдорунда жарашдырылгъанды. Ала дагъыда билдириулени жибериу Frisbee корпоратив платформаны туура этгендиле, ол бек терк ишлейди, информацияны олсагъат табады деп ышандыргъандыла.
Тюбешиуню кезиуюнде шёндю республикада хайырланылгъан цифралы продуктланы мында кёргюзтюлгенле бла тенглешдирирге келишгендиле. Synesis компанияны программаларында жангы онглары болгъаны тохташдырылса, аланы хайырланыр амалланы да сюзерге.
Ахырында Мусукланы Алий Synesis компанияны башчысына Дмитрий Шведкогъа бизни республикагъа сейири болгъаны ючюн ыразылыгъын билдиргенди. Правительствону келечилерине уа компанияны проектлерин толуракъ сюзерге чакъыргъанды, деп билдиргендиле Экономиканы айнытыу министерстводан.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: