Ал жанында – республиканы бюджетин жалчытыу, миллет проектлени бла къырал программаланы толтуруугъа себеплик болуу соруула

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны финансла министри Антон Силуанов бла Москвада тюбешгенди. Ала регионну бюджет жалчытылыуун, къырал борчну азайтылыуун эм миллет проектле бла къырал программаланы чеклеринде бардырылгъан жумушланы финансированиясын, ол санда къурулушлары ахырына жетдирилмеген объектле бла байламлы сорууланы да сюзгендиле. Ушакъны кезиуюнде регион Правительствону РФ-ни Минфини бла мындан ары байламлыкъланы къурау халына да эс бурулгъанды.
КъМР-ни Башчысы федерал министерствону таматасына арт эки жылда бу жаны бла тамамланнган ишни юсюнден билдиргенди. Республиканы консолидированный бюджетини файдалылыгъын ёсдюрюуге бурулгъан ишле жаланда тохташыулукъну угъай, 2020 жылда бюджет профицитни да жалчытхандыла, пандемияны кезиуюнде къыйын экономика болумлагъа да къарамагъанлай.
Профицит КъМР-ни къырал борчун азайтыугъа бурулгъанды, ол аны обслуживаниясыны къоранчларын азайтыугъа себеплик этгенди. Аны бла бирге республиканы консолидированный бюджетини файдалары 2020 жылда, аны аллындагъы жыл бла тенглешдиргенде, 35 процентден асламгъа ёсгендиле.
Быйыл республиканы финанс болуму тохташыулуду. Миллет проектле эм къырал программала жашауда тири бардырыладыла, социал-экономика теркликни ёсдюрюрча онгла изленедиле, ол санда эл мюлк товарланы чыгъарыучулагъа билекликни, жарашдырыучу эм къурулуш бёлюмге инвесторланы келирча этиуню, андан сора да, турист комплексни айнытыугъа себепликни хайыры бла.

Поделиться: