Ариу алгъышла, жюрек ыразылыкъ, аламат тежеуле

КъМР-ни Парламентини малкъар халкъдан келечилери эм эллерибизни администрацияларыны башчылары къурап, шабат кюн Долинскде миллетибизни туугъан жерине къайтханлыгъыны 64-жыллыгъына жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол байрам ингирге халкъыбызны атын айтдыргъан адамлары эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Правительствону Председатели Мусукланы Алий эм башхала да чакъырылгъандыла. Регионну таматасыны къатышыуу бла быллай тюрлю жыйылыу тарыхда биринчи кере бардырылгъанын чертирчады.
Къонакъбайла къууанчлы жыйылыугъа келирлерин излегенлерин билдиргенлени саны 100-ден атлап эди. Аланы араларында политикада, спортда, илмуда, маданиятда эм башха сфералада халкъны атын айтдыргъанла болгъандыла. Байрам ингирни уа фахмулу жашыбыз Тёппеланы Ахмат бардыргъанды.
Битеу чакъырылгъан къонакъла келгенден сора, ол Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюню бла битеу жыйылгъанланы алгъышлап, Текуланы Амурну башламчылыгъы бла кёп болмай «Таула сарнагъанда» деген кёчгюнчюлюкню юсюнден жырны эстрадабызны келечилери жырлап жаздыргъан видеороликни презентациясына къараргъа чакъыргъанды. Боташланы Иссаны назмусуна Жеттеланы Мустафир этген аламат жыргъа жашла жангыдан жан салгъанларын чертирчады. Аланы хар бири да жырдан бир эки тизгинни айтып, видеону алай жаздыргъандыла. Анга къарагъанла Амургъа ыспас этип, жюрек ыразылыкъларын билдиргендиле.
Байрам ингирге кеслерини жырлары бла Тёппеланы Алим, Жашууланы Башир, Жаникаланы Элдар, Атмырзаланы Элдар, Холамханланы Къайсын къууанчлы хал берип, келгенлени кёллерин кётюргендиле.
Ызы бла уа жыйылгъанланы алларында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да сёлешгенди. Бек биринчиден, Казбек Валерьевич ыразылыгъын билдире, жашауда кёп терс затла бола келгенлерин чертип, аладан бири къырал режим халкълагъа жетдирген зулмучулукъ болгъанын айтханды
-Алай тюзлюк не заманда да хорламай къоймайды. 1957 жылда малкъарлыла кеслерини Ата журтларына, туугъан эллерине къайтханлары, жангыдан тирилип, жашау бардырып башлагъанлары анга юлгюдю. Байрам кюнюгюз бла алгъышлайма. Бюгюнлюкде эки миллет да бир республикада мамырлыкъда жашап, бир ишни бардыргъанын мен бек игиге санайма.
Келир жыл биз республикабызны 100-жыллыгъын белгилерикбиз. Эки халкъда Россейни бла Къабарты-Малкъарны байракълары бла ёхтем барабыз. Мындан ары да алай болсун! - дегенди Башчы.
Жыйылгъанла Казбек Коковха ыспас этип, ыразылыкъларын билдиргендиле.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: