Казбек Коков Черек районда социал объектледе халны тинтгенди

Казбек Коков Къашхатау шахар поселенияда Маданият юйге къарагъанды, ол 1981 жылда ишленнгенди, андан бери анга ремонт этилмегенди. Маданият юйде сабий эм абадан китапханала, искусстволаны сабий школу, музей, «Къууанч» эм «Аламат» сабий ансамбльле ишлерин бардырадыла. Аны жангыртыу а «Эл тийрелени комплекс халлы айнытыу» федерал программагъа кёре боллукъду.
Къашхатауда быйыл «Нюр» школгъа дери бёлюмню мекямына тынгылы ремонт этилликди. Мында 2020 жылда 60 жерге жангы ясли блок ачылгъанды. Биринчи звенону тапландырыуну чеклеринде жууукъ заманда Ара район больницаны поликлиника бёлюмюню тынгылы ремонту башланырыкъды.
Огъары Малкъарда 1964 жылда ишленнген Маданият юйде да быйыл жангыртыу ишле къураллыкъдыла. Жангы проект тау жерледе къурулушну энчиликлерин эсге алып жарашдырылгъанды. «Жашау журтла эм шахар болум» миллет проектге кёре элге кирген жерни тийресин тапландырыр умутлудула.
Мында элде Казбек Коков стадионнга къарагъанды. Аны къурулушу алты жыл мындан алгъа республикалы программагъа кёре башланнганды, алай ол бусагъатха дери тохтатылып тургъанды. Аны ахырына дери жетдирир ючюн объектни ишлей тургъан программаланы бирине къошарча онгла изленедиле.
Ишчи жолоучулукъну чегинде Черек районну жер-жерли администрациясыны таматасы Муртазланы Борис республиканы оноучусуна бу тийрелени социал-экономика болумуну юсюнден айтханды. Магъаналы ызладан бирине мында малчылыкъ саналгъанын да белгилерчады. Быйылны экинчи кварталында эт жарашдырыучу комплексни хайырланыугъа кийирирге мурат барды. Аны кючлери халкъдан тууарланы сатып алырча онгла тапдырырчадыла. Проект 11 миллиондан артыкъ сомгъа федерал эм республикалы бюджетлени чеклеринде жашауда бардырылады.

Поделиться: