Ахчаны жюрютюуню юсюнден билим

Россейни Банкы финанс окъуулулукъну юсюнден аудиолекцияла жарашдыргъанды. Анда ахчаны жюрютюуню, финанс жумушланы юсюнден бла айтылады. Жыйырма лекцияда гражданла тийишли рынокга къалай къатышханларыны, хыйлачылагъа сакъ болургъа кереклисини, кредитлени, займланы, банк карточкаланы, финанс пирамидаланы, ломбардланы, хайырланыучуланы эркинликлерини эмда кёп башха затланы юсюнден айтылады.
Сагъынылгъан материалланы Банк къурагъан «Финанс культура» деген информация-жарыкъландырыу порталдан алыргъа боллукъду. Аны адреси: https://fincult.info/prepodavanie/audio/. Неда Яндекс.Музыка сервисде тынгыларгъа, Вконтакте сетьде «Финанс культура» бёлюмде. Мындан арысында аудиолекцияланы «ЛитРес» электрон китапханагъа да саллыкъдыла.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: