Быйыл бай тирлик алыуну къайгъысын кёре

Кёп болмай Россейни Эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов бардырып оператив штабны кенгеши ётгенди. Ол жаз башында регионлада аграрчыла семиртгичле бла толу жалчытылынырча онг тапдырылырына жораланнганды. Анга КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев да къатышханды. Аны юсюнден бизге республиканы профильли ведомствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.
Тюбешиуде бай тирлик жыйылырча, орта эсеп бла алып айтханда, жыл сайын семиртгичлени хайырланыуну 10-15 процентге ёсдюре барыргъа кереклиси эсгертилгенди. Ол санда аграрчыла тийишли материл бла кезиуюнде толу жалчытылынырча федерал эм республикалы даражада да министерствола болумну къаты контрольда тутаргъа борчлу болгъанлары чертилгенди.
Жыйылыуда бюгюнлюкде регионлада графикге кёре жаз башы сабан ишле къыстау башланнганлары, ол санда аграрчыланы асламысы жумушларын бир тюрлю чырмаусуз бардырырча болгъанлары, энчи техникалары, урлукълары эм отлукълары тамам жетгенлери сагъынылгъанды. Болсада Джамбулат Хатуов субъектледе аграр секторну соруулары бла кюрешгенлеге эл мюлк производительле бир тюрлю зат бла жунчумазча тохтаусуз мониторинг бардырырча буюргъанды.
Къабарты-Малкъарда быйыл кезиулю сабан ишлени бардырыргъа саулай 43 минг тонна чакълы семиртгич къоратыллыкъды. О санда жаз башында ишлеге да - 36,7 минг тонна. Былтыр бла тенглешдиргенде ол 113 процентге кёпдю.
Бюгюнлюкде республиканы аграрчылары 30 минг тонна минерал семиртгич сатып алгъандыла неда кереклисинден жетмиш процент чакълы бирни. Мындан арысында да аны къалгъанын да мажарырча мадар этиледи.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: