Кёчгюнчюлюкде жоюлгъанланы хурметине дууа тутхандыла, бир минут шумсуз тургъандыла, мемориалгъа гюлле салгъандыла

Политика репрессия сынагъан малкъар халкъны мемориалыны аллында 8 мартда халкъ, тёреде болуучусуча, эрттенликден жыйылып башлагъанды. 77 жыл мындан алгъа миллетге тюшген зарауатлыкъны, Орта Азиягъа бла Къазахстаннга баргъан 18 кюнню бла кечени эмда киши жеринде жашагъан 13 жылны ичинде ёлгенлени эсгерирге власть органланы келечилери, жамауат, жаш тёлю да жыйылгъандыла.
Аланы араларында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, федерал инспектор Тимур Макоев, Къырал Думаны депутаты Геккиланы Заур, министрле, депутатла да бар эдиле. Былайгъа келген жамауатны асламы жаш адамла болгъанлары уа халкъны тарыхы унутулмагъаныны, ол къыйын жылланы эсде тутуп, миллет алгъа итиннгенини белгиси болгъанды.
Быйыл бушуулу жумушла эпидемиология болум эсге алынып бардырылгъандыла. Митингни ача, КъМР-ни культура министри Мухадин Кумахов халкъ былайгъа бир тюрлю терслиги болмай азап сынап жоюлгъан сабийлени, тиширыуланы, таматаланы эсгерирге, алагъа баш урургъа жыйылгъанын белгилегенди.
КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежев кёчгюнчюлюк таулу халкъгъа ачы сынау болгъанын айтханды, быллай кюйсюзлюк къайтарылмазын тилегенди. Ызы бла ол, Абу Ханифа атлы Ислам университетни ректору Чочайланы Шарафутдин эмда къадий Мисирланы Хызыр Аллахуталадан ол жыллада ауушханланы гюняхлары кечилирлерин тилеп, дууа тутдургъандыла.
Кёчгюнчюлюкде жоюлгъанланы хурметине жамауат бир минут шумсуз тургъанды. Ызы бла уа мемориалгъа эмда акъылман Мечиланы Кязимни къабырына гюлле салгъандыла.
Малкъар халкъ сынагъан зорлукъгъа аталып, мемориалда жангы кёрмюч ачылгъанды. «Заман. Болгъан ишле. Адамла» деген проектни чеклеринде музейни келечилери малкъар халкъны белгили инсанларыны юслеринден хапарлагъандыла. Былтыр экспозицияны асламы Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталгъан эди. Быйыл а кёрмючде эм магъаналы жер медиклеге берилгенди. Алай бла пандемияны кезиуюнде саулукъларын, жашауларын аямай, республиканы халкъын жангы коронавирус ауруудан сакълагъан врачланы, медсестраланы хурмети кёрюлгенди. Аны бла бирге кёрмючде биринчи таулу медиклени юслеринден шартла да бардыла.
Кёрмюч бла шагъырейлене, Казбек Коков республиканы жамауаты саулукъ сакълауда ишлегенлеге баш ургъанын чертгенди. «Кеслерин аямай, башхаланы жашауларын къутхаргъанлагъа Аллахутала саулукъ берсин. Мындан ары уа бир миллет да малкъар халкъ сынагъан къыйынлыкъланы, законсузлукъну кёрмесин. Халкъы, туугъан республика къалай айныгъанын кёрмей, кёчгюнчюлюкню къыйын жылларында жоюлгъанланы ол дуниялары жарыкъ болсун»,-дегенди ол.
Бушуулу жумушла республиканы районларында да болгъандыла.

Тикаланы Фатима.
Поделиться: